Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,027

HOME > ASP > ASP Forum > ใช้ IIS กับ ASP แล้วโปรแกรมแจ้งข้อผิดพลาดว่า กำลังจะลงข้อมูล ลงข้อมูลไม่ได้และ ไม่แสดงผลอะค่ะ 

ใช้ IIS กับ ASP แล้วโปรแกรมแจ้งข้อผิดพลาดว่า กำลังจะลงข้อมูล ลงข้อมูลไม่ได้และ ไม่แสดงผลอะค่ะ

 Topic : 099555

Guest
Code (ASP)
<center>
<font color="#008080" size="13">¡ÒèѴ¡ÒÃÊÔ¹¤éÒ </font> </a>
<br><hr>
<a href="?m=1">¢éÍÁÙÅÊÔ¹¤éÒ</a><br>
<a href="?m=2">áÊ´§ÃÒ¡ÒÃÊÔ¹¤éÒ</a><br>

</center>

<%
Set Dt = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Dt.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("Dtb.mdb")


if request("m")=1 then
	 input()
	 end if
if request("m")=2 then
	 show()
	 end if


sub input()
   	if request("price")<>"" then
									
			  zz="insert into PRC (ID,name_price,name_price,price_buy,price_sell,price_number) values ('"&request("id")&"','"&request("name_price,")&"','"&request("price_buy")&"','"&request("price_sell")&"',"&request("price_number")&"') "
	 			set s=Dt.execute(zz)
				
		end if
			
				
 %>
<hr>
		<form onSubmit="return checkrequired(this)" >
		ÃËÑÊ::<input type="text" name="id" maxlength="11"><br>
		ª×èÍ::<input type="text" name="name_price"><br>
		ÃÒ¤Ò«×éÍ::<input type="text" name="price_buy"><br>		
		ÃÒ¤Ò¢ÒÂ::<input type="text" name="price_sell"><br>
		¨Ó¹Ç¹·Õè«×éÍÁÒ ::<input type="text" name="price_number"><br>
		
		<input type="hidden" name="m" value="2">
		<input type=submit value="µ¡Å§"> <input type=reset value="Reset">

	</from>	
		
	<%end sub%>
		<%
		sub show()
		
		z="select * from PRC"
		set ff=Dt.execute(z)
		
		do while not ff.eof
%>
	 <table>
	 <tr>
	 		 <td width="100" align="right"><%=s("ID")%></td>
			 <td width="150" align="left"><%=s("name_price")%></td>
		<td width="170" align="right"><%=s("price_buy")%></td>
			 <td width="180" align="left"><%=s("price_sell")%></td>
		 <td width="180" align="left"><%=s("price_number")%></td>
		<tr><td colspan="2"><center><input type="submit" name="edit" value="á¡éä¢"></center></td></tr>
			 <input type="hidden" name="m" value="1">
		
	
		
		<%
		s.movenext
		loop
		%>
		</tr>
		</table>

		<%
		ff.close '¶éÒ select ¨Ðµéͧ»Ô´àÊÁÍ 
end sub
		
%>
Tag : ASP, Ms Access, JavaScript, VBScriptMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2013-08-24 17:52:12 By : แยม อัีกและ View : 1133 Reply : 4
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

Code (ASP)
set s=Dt.execute(zz)
Response.write("Error = " & Err.Desctiption)


เอา Error มาดูหน่อยครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2013-08-24 18:17:37 By : mr.win
 


 

No. 2

Guest


Code (ASP)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.

/DB.asp, line 32


อันนี้โค้ดอันใหม่ก็อินเสิดไม่เหมือนกนันค่ะCode (ASP)
<center>
<a href="?m=1"><font color="#ff00ff" size="15">input</font></a>
<a href="?m=2"><font color="#ff0000" size="15">show</font></a>

<%
Set Jn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Jn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb")

if request("m")=1 then
	 input
end if
if request("m")=2 then
	 show
end if

'----input----''
sub input()
		%>
		<hr>
		<form method="get" onsubmit="javascript:alert('¤Ø³ä´é·Ó¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ');">
		ÃËÑÊ::<input type="text" name="num" maxlength="11"><br>
		ª×èÍ::<input type="text" name="name_std"><br>
		email::<input type="text" name="email"><br>
		à¡Ã´::<input type="text" name="grade"><br>
		<input type="hidden" name="m" value="1">
		<input type="submit" name="OK" action="show">
		<%
		if request("num")<>"" then
			 db_er=0
		end if
		%>
		</form>
		<%
		if len(request("num"))<>11 then
			 db_er=1
		end if
		if request("name_std")=(IsNumeric("name_std")) then
			 db_er=2
		end if
		email=request("email")
		if request("email")<>(InStrRev(email,"@")) then
			 db_er=3
			 if request("email")<>(InStrRev(email,".com")) then
			 db_er=4
			 end if
		end if
		if request("num")<>"" and db_er=0 then
			  x="insert into std (ID,name_std,email,grade) values ('"&request("num")&"','"&request("name_std")&"','"&request("email")&"','"&request("grade")&"') "
	 			 set ins=Jn.execute(x)
		end if
end sub
'----show----''
sub show
		if request("del")<>""then
			 d="delete from std where id='"&request("del")&"' "
			 set de=Jn.execute(z)
		end if
		
		'------------del all-----------
		if request(m)=3 then
			 d="delete from std"
			 set adel=Jn.execute(d)
		end if
		
		
		z="select * from std"
		set s=Jn.execute(z) 'à¡çº z äÇéã¹ s
		%>
		<hr>
		<%
		do while not s.eof ''eof äÁè 
		%>
	 <table>
	 <tr>
	 		 <td width="20" align="right"><%=s("ID")%></td>
			 <td width="150" align="right"><%=s("name_std")%></td>
			 <td width="70"><%=s("grade")%></td>
			 <td width="50" align="center"><a href='?m=2&del=?=s("num")' onclick="µéͧ¡ÒÃź¢éÍÁÙÅËÃ×ÍäÁè">Delete</a></td>
			 <td width="50" align="center"><a href='?m=4("num")' onclick="µéͧ¡ÒÃá¡é䢢éÍÁÙÅËÃ×ÍäÁè">Edit</a></td>
		<%
		s.movenext
		loop
		%>
		</tr>
		</table>
		<a href="?m=5">Delete All</a>
		<%
		s.close '¶éÒ select ¨Ðµéͧ»Ô´àÊÁÍ 
end sub
'------------edit------------
sub edit
if request("m")=4then
%>
	·èÒ¹µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ <%=request("ed")%>
<%
			 z="select * from std"
			 set sel=Jn.execute(z)
			 e="update set'"&request("ed")&"' on std"
			 set e=Jn.execute(e)
			 %>
			 <form method="post" onsubmit="¤Ø³ä´é·Ó¡ÒÃá¡éä¢àÊÃç¨àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ">
			 ÃËÑÊ::<input type="text" name="id" value="'<%=request("ID")%>'" size="11" readonly="true"/> <br>
			 ª×èÍ:: <input type="text" name="id" value="'<%=request("name_std")%>'" size="100" readonly="true"/><br>
			 email:: <input type="text" name="id" value="'<%=request("email")%>'" size="10" readonly="true"/><br>
			 à¡Ã´:: <input type="text" name="id" value="'<%=request("grade")%>'" size="10" readonly="true"/><br>
			 </form>
			 <%
		end if

end sub

sub del_all

end sub


Jn.close
%>
</center>


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2013-08-25 13:55:03 By : แยมมม
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

Quote:
'"&request("num")&"'


Code (ASP)
"&request("num")&"

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2013-08-25 15:05:11 By : mr.win
 


 

No. 4

Guest


1.ถ้าเรา อยากได้ข้อมูลโดยเรียงลำดับจำค่ามากไปน้อย
จะใช่ if eles หรือว่า order by ค่ะ ขอยกตัวอย่างหั้ยดูด้วยนะคะ2.ถ้าเราจะแสดงผลรวม ค่าเฉลี่ย จะใช่คำสั่งไหนอะค่ะ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2013-08-26 10:07:42 By : แยมมม
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ใช้ IIS กับ ASP แล้วโปรแกรมแจ้งข้อผิดพลาดว่า กำลังจะลงข้อมูล ลงข้อมูลไม่ได้และ ไม่แสดงผลอะค่ะ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: นำเข้าสินค้าจากจีน, Taobao, เฟอร์นิเจอร์, ของพรีเมี่ยม, ร่ม, ปากกา, power bank, แฟลชไดร์ฟ, กระบอกน้ำ

Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่