Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,668

HOME > .NET Framework > Forum > การเขียนโปรแกรมที่มี User ใช้ หลาย ๆ คน นั้น อยากทราบแนวทางในการเขียนครับว่าควรคำนึงถึงอะไรบ้างครับ 

การเขียนโปรแกรมที่มี User ใช้ หลาย ๆ คน นั้น อยากทราบแนวทางในการเขียนครับว่าควรคำนึงถึงอะไรบ้างครับ

 Topic : 123731โพสกระทู้ ( 181 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebookเรียน ท่านอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ

การเขียนโปรแกรมที่มี User ใช้ หลาย ๆ คนพร้อมกันนั้น อยากทราบแนวทางในการเขียนครับว่าควรคำนึงถึงอะไรบ้างครับ
และ Soft ware ที่ใช้เขียนรวมทั้ง database ควรเลือกใช้ Version ไหนดีครับ พอดีผมใช้ Asp.net / VS 2010 / Sql-Server 2008 Express
ควรเปลี่ยนมาใช้ รุ่นไหนดีครับ

ขอบพระคุณในความกรุณาล่วงหน้าทุกท่านสำหรับความคิดเห็นครับ

ืnoon
Tag : .NET, Ms SQL Server 2008, Crystal Report, Web (ASP.NET), VS 2010 (.NET 4.x)Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2016-07-07 10:44:23 By : noonk View : 1037 Reply : 18
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 4,226 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

โดยส่วนตัวผมมองว่า Database ตัวไหน หรือโปรแกรมที่ใช้เขียน ตัวไหน
ไม่สำคัญเท่าการออกแบบ Database ให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกส่วนงานครับUser ใช้ หลาย ๆ คนพร้อมกันนั้น
โดยส่วนใหญ่มักจะให้ server เป็นตัวจัดการ Database (เท่าที่เห็นๆมานะครับ)
จึงไม่น่าจะมีปัญหา

แต่ก็อย่างว่าแหละครับขึ้นอยู่กับว่าออกแบบ Database ยังไง

ทุกวันนี้ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าบางโปรแกรมแยกข้อมูล customer กับ suplier ออกจากกัน
ทั้งๆที่บางครั้งมันก็คือคนๆเดียวกันนั่นเอง(ทั้งนี้ก็เพื่อให้สะดวกต่องานหลายๆด้านนั่นเอง)


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 13:42:01 By : lamaka.tor
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 181 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ขอบคุณครับ คุณ lamaka.tor แสดงว่าโปรแกรมกับ Database ที่เราใช้พัฒนาโปรแกรมนั้นไม่เกี่ยวกับว่า User จะใช้กี่คน แต่อยู่ที่การออกแบบฐานข้อมูลเป็นหลักนะครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 13:51:35 By : noonk
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 4,226 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ถ้าเกี่ยวกับ User สำหรับผมมีแค่สิทธิ์การใช้งานครับ
ถ้าเราออกแบบ สิทธิ์การใช้งาน ดีๆจะมองเห็นว่าข้อมูลหนึ่งมีไม่กี่คนหร่อกที่ใช้ร่วมกันจริงๆ

ข้อมูลที่ผมจะแยกออกแบบก็จะเป็นพวก ข้อมูลเสถียร ข้อมูลผันแปร ผมใช้ 2 ตัวนี้แยกแยะความละเอียดอ่อนของข็อมูลครับ

ปล. เอาไรมากกับผมไม่ได้หร่อกครับ ผมมันแค่นักวิทย์ หลักการจริงๆของโปรแกรมเมอร์มือนโปรจริงอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 14:04:44 By : lamaka.tor
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 151 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


อย่ามองที่ User เพียงอย่างเดียวครับ ในที่นี้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่อง Transaction ที่เข้ามาติดต่อกับ Database ว่าเยอะแค่ไหน ถ้าเยอะมากๆ Sql 2008 Express อย่าลืม ว่า มันรองรับได้แค่ 10 GB ถ้ามี Transaction เยอะรับไม่ไหวแน่ๆ Log เต็ม ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณ จัดการ Database ดีแค่ไหน เช่นการจัดการเรื่อง Shrink Log ต่างๆนาๆ หรือแม้กระทั้ง การกำหนด Recovery Type ตั้งแต่สร้าง Database ก็มีผลกับการเก็บ Log ของ Database ไหนจะเรื่อง Host อีก พูดแล้วก็ยาว ไปดีกว่า อิอิ


ประวัติการแก้ไข
2016-07-07 16:11:12
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 16:10:25 By : taotechnocom
 


 

No. 5

Guest


@noon & TOR_CHEMISTRY

ผมให้พวกคุณเดาใจของผม (ด้วย Screen ตัวอย่าง และ SourceCode) ว่าผมต้องการอะไร?

xTest

อันนี้เป็น Source code เต็มของหน้าจอจากรูปภาพด้านบน และผมแถม Comment เอาไว้ด้วย

Code (VB.NET)
Public Class usrCtrSales3

  Private bsSales As New BindingSource 'เก็บข้อมูลรายละเอียดการขาย (Item1, Item2, Item3, ...)

  Private Sub usrCtrProduct_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    dgvSaleItems.Columns(2).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
    dgvSaleItems.Columns(3).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
    dgvSaleItems.Columns(4).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
    dgvSaleItems.Columns(5).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
    Call MakeDataTableDEMO_Data()
  End Sub
  Private Sub MakeDataTableDEMO_Data()
    Dim dtSales As New DataTable
    dtSales.Columns.Add("Part_NO", GetType(String))
    dtSales.Columns.Add("Part_Desc", GetType(String))
    dtSales.Columns.Add("xQTY", GetType(Double))
    dtSales.Columns.Add("xPrice", GetType(Double))
    dtSales.Columns.Add("xTotal", GetType(Double))
    dtSales.Columns.Add("xDiscount", GetType(Double))

    dtSales.Rows.Add(New Object() {"P-001", "สินค้าตัวอย่าง1", 2, 50, 100, 0})
    dtSales.Rows.Add(New Object() {"P-002", "สินค้าตัวอย่าง2", 5, 30, 150, 0})
    dtSales.Rows.Add(New Object() {"P-003", "สินค้าตัวอย่าง3", 4, 6, 24, 0})

    dtSales.AcceptChanges() 'Commit Change.

    bsSales.DataSource = dtSales

    SetDGVInfo(bsSales)
  End Sub
  Private Sub SetDGVInfo(ByVal bs As BindingSource)
    dgvSaleItems.AutoGenerateColumns = False
    dgvSaleItems.Columns(0).DataPropertyName = "Part_NO"
    dgvSaleItems.Columns(1).DataPropertyName = "Part_Desc"
    dgvSaleItems.Columns(2).DataPropertyName = "xQTY"
    dgvSaleItems.Columns(3).DataPropertyName = "xPrice"
    dgvSaleItems.Columns(4).DataPropertyName = "xTotal"
    dgvSaleItems.Columns(5).DataPropertyName = "xDiscount"
    dgvSaleItems.DataSource = bsSales
  End Sub
  'กลับไปก่อนหน้า
  Private Sub BacktoPanelHead()
    pnlDetail1.Visible = False
    pnlDetail2.Visible = False
    pnlHead.Visible = True
    pnlDetail2.Dock = DockStyle.Bottom
    pnlDetail1.Dock = DockStyle.Bottom
    pnlHead.Dock = DockStyle.Fill
  End Sub
  'คลิ๊กปุ่ม เพิ่มข้อมูล
  Private Sub tsbAction_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles tsbAdd.Click
    Actions("A")
  End Sub
  'คลิ๊กปุ่มแก้ไขข้อมูล
  Private Sub tsbEdit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles tsbEdit.Click
    Actions("E")
  End Sub
  'RowState (A/E/D)
  Private Sub Actions(ByVal mode As String)
    pnlDetail1.Visible = True
    pnlDetail2.Visible = False
    pnlHead.Visible = False
    pnlDetail1.Dock = DockStyle.Fill
    pnlDetail2.Dock = DockStyle.None
    pnlHead.Dock = DockStyle.None
    lblActions.Text = If(mode = "A", "เพิ่มข้อมูล", "แก้ไขข้อมูล")
    If mode = "E" Then
      'Binding to ALL TextBox
      For i As Integer = 0 To Me.Controls.Count - 1
        'Binding To TextBox Control
        'Binding to ComboBox Control
        'and so on.
      Next
    Else 'Edit Mode
      'Reset All TextBox/ComboBox/etc...
      mduControlManager.GetAllControl(pnlDetail1, GetType(WL_Controls.usrCtrlTextBox)).ToList().ForEach(Sub(x) DirectCast(x, WL_Controls.usrCtrlTextBox).ResetValue())
      mduControlManager.GetAllControl(pnlDetail1, GetType(WL_Controls.usrCtrComboBox)).ToList().ForEach(Sub(x) DirectCast(x, WL_Controls.usrCtrComboBox).ResetValue())
    End If
  End Sub
  'กลับไปก่อนหน้า
  Private Sub tsbBack_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles tsbBack.Click
    'ถ้าไม่มีการใช้ BindingSource (Me.dgvSaleItems.Rows.Clear())
    BacktoPanelHead()
  End Sub
  Private Sub dgvSaleItems_EditingControlShowing(sender As Object, e As DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvSaleItems.EditingControlShowing
    'TODO
    'More...
  End Sub
  Private Sub dgvSaleItems_CellValidating(sender As Object, e As DataGridViewCellValidatingEventArgs) Handles dgvSaleItems.CellValidating
    'Clear All error message.
    dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).ErrorText = String.Empty
    If dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).IsNewRow Then 'มีอยู่ 1 แถวและไม่มีอะไรเลย
      Exit Sub 'Return 'Exist Sub
    End If
    If dgvSaleItems.CurrentCell.IsInEditMode Then
      If e.ColumnIndex = 0 Then
        dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(1).Value = Guid.NewGuid()
        dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(2).Value = 1.0
        dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value = 200.0
        dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = 200.0
        dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(5).Value = 0.0
      End If
    End If
    If e.ColumnIndex > 1 Then 'Column 2 is readonly (array zero base.)
      Dim newDouble As Double
      If Not Double.TryParse(If(e.FormattedValue = String.Empty, 0, e.FormattedValue.ToString()), newDouble) OrElse newDouble < 0 Then
        e.Cancel = True
        Me.dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).ErrorText = "ต้องป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้น"
      End If
    End If
  End Sub
  'คำนวณ รวมเงิน = จำนวน x ราคา/หน่วย
  Private Sub dgvSaleItems_CellValidated(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvSaleItems.CellValidated
    If Not dgvSaleItems.CurrentRow.IsNewRow Then
      If e.ColumnIndex > 1 Then
        dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(2).Value * dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub dgvSaleItems_CellMouseClickORDbClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs) Handles dgvSaleItems.CellMouseClick, dgvSaleItems.CellMouseDoubleClick
      Try
        If String.IsNullOrEmpty(dgvSaleItems.Rows(e.RowIndex).Cells(0).Value) Then
          dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems(0, e.RowIndex)
          Return
        End If
        Dim col As Short = dgvSaleItems.CurrentCell.ColumnIndex
        If dgvSaleItems.Columns(col).Visible = False OrElse dgvSaleItems.Columns(col).ReadOnly = True OrElse dgvSaleItems.Columns(col).CellType.ToString = "System.Windows.Forms.DataGridViewImageCell" Then
          For iSub As Short = col To dgvSaleItems.ColumnCount - 1
            col = (col + 1) Mod dgvSaleItems.ColumnCount
            If dgvSaleItems.Columns(col).Visible = True AndAlso dgvSaleItems.Columns(col).ReadOnly = False AndAlso _
              dgvSaleItems.Columns(col).CellType.ToString <> "System.Windows.Forms.DataGridViewImageCell" Then
              Exit For
            End If
          Next
        End If
        dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems.CurrentRow.Cells(col)
      Catch ex As Exception
        'log hear.
      End Try
  End Sub
  '
  'ถ้าอยู่ใน EditMode มันจะไม่เข้ามาที่อีเวนต์นี้
  Private Sub dgvSaleItems_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles dgvSaleItems.KeyDown
    If dgvSaleItems.CurrentCell.ColumnIndex = 0 AndAlso e.KeyCode = Keys.Right Then
      e.Handled = True
      dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems(2, dgvSaleItems.CurrentCell.RowIndex)
    End If
    If dgvSaleItems.CurrentCell.ColumnIndex = 2 AndAlso e.KeyCode = Keys.Left Then      
      e.Handled = True
      dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems(0, dgvSaleItems.CurrentCell.RowIndex)
    End If
    If dgvSaleItems.CurrentCell.ColumnIndex > 1 AndAlso (e.KeyCode = Keys.Down OrElse e.KeyCode = Keys.Enter) Then
      e.Handled = True
      If dgvSaleItems.CurrentCell.RowIndex + 2 >= dgvSaleItems.Rows.Count Then
        dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems(0, dgvSaleItems.Rows.Count - 1)
      Else
        If dgvSaleItems.CurrentCell.ColumnIndex = 5 Then
          dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems.Rows(dgvSaleItems.CurrentCell.RowIndex).Cells(0)
        Else
          dgvSaleItems.CurrentCell = dgvSaleItems.Rows(dgvSaleItems.CurrentCell.RowIndex).Cells(dgvSaleItems.CurrentCell.ColumnIndex + 1)
        End If
      End If
    End If
  End Sub

  'แสดงลำดับที่ของแถว 1, 2, 3, ...
  '
  Private Sub dgvSaleItems_RowPostPaint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewRowPostPaintEventArgs) Handles dgvSaleItems.RowPostPaint
    Try
      Dim length As String = dgvSaleItems.RowCount.ToString.Length
      Dim row As String = (e.RowIndex + 1).ToString.PadLeft(length, " ")
      Dim size As SizeF = e.Graphics.MeasureString("ก", Me.Font)
      Using b As SolidBrush = New SolidBrush(dgvSaleItems.RowHeadersDefaultCellStyle.ForeColor)      
        e.Graphics.DrawString(row, dgvSaleItems.DefaultCellStyle.Font, b, e.RowBounds.Location.X + ((dgvSaleItems.RowHeadersWidth - size.Width) / 2) + 1, e.RowBounds.Location.Y + ((e.RowBounds.Height - size.Height) / 2))
      End Using
    Catch
      'logger error.
    End Try
  End Sub
  'ทดสอบการลบข้อมูลโดยการ Double Click ณ. หัวแถวนั้นฯ (ทดสอบ)
  Private Sub dgvSaleItems_RowHeaderMouseDoubleClick(sender As Object, e As DataGridViewCellMouseEventArgs) Handles dgvSaleItems.RowHeaderMouseDoubleClick
    If bsSales.Position <> -1 Then
      DirectCast(bsSales.DataSource, DataTable).Rows(bsSales.Position).Delete() 'By Ref
    End If
  End Sub
  'ตรวจสอบ RowState (FoxPro ทำได้ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว ทั้ง Field State และ Row State)
  Private Sub btnGetRowState_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnGetRowState.Click
    Dim dt = DirectCast(bsSales.DataSource, DataTable)
    If dt IsNot Nothing Then
      Dim rowStateDeleted = dt.GetChanges(DataRowState.Deleted)
      Dim rowStateModifyed = dt.GetChanges(DataRowState.Modified)
      Dim rowStateAdded = dt.GetChanges(DataRowState.Added)

      'F9 Break 
      If "ขนขึ้น" <> "หอยไม่ขึ้น" Then

      End If
    End If
  End Sub
End Class

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 16:19:54 By : หน้าฮี
 


 

No. 6

Guest


บางคนเขียนโปรแกรมมาทั้งชีวิต
--- แต่ไม่เคยมีคำถามให้กับตัวเอง (นึกคำถามไม่ออก)
บางคนทำงานมาทั้งชีวิต
--- แต่ก็นึกคำถามให้กับตัวเองไม่ออก (ต้องให้คนอื่นถามให้)
...
...
...

ความต้องการของธุรกิจ (มันไม่ได้มาจากหัวสมองของโปรแกรมเมอร์)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 16:43:47 By : หน้าฮี
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 4,226 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 5 เขียนโดย : หน้าฮี เมื่อวันที่ 2016-07-07 16:19:54
รายละเอียดของการตอบ ::
สงสัยหิวข้าวมั้งครับ

เอ... รู้สึกว่ามันจะขัดกับนโยบายของพี่นะครับ
รึว่าเข้าสู้โหมดแบ่งปันความรู้แล้วรึครับ
ขอบคุณมากครับ ที่สละเวลามาแบ่งปัน ความคิดเล็กๆน้อยๆกับน้องๆ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 16:45:37 By : lamaka.tor
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 4,226 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 7 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2016-07-07 16:45:37
รายละเอียดของการตอบ ::
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนเกี่ยวกับ database เพราะต้องมานั่งเขียนโปรแกรมโหลด การ์ตูน โหลดเพลง โปรแกรม และหนังอยู่
ไหนจะต้องมานั่ง เขียนโปรแกรมเปลี่ยน tag เพลงที่โหลดมาได้อีก
ใครมีโค๊ดที่สามารถบอกได้ว่า เพลงไหน มีเฉพาะ ดนตรี(ไม่มีเสียงร้อง) แจ้งด้วยนะครับ(ต้องกการด่วนมาก)


วันนี้ รัน PT selenium กับ Mercury ยังไม่แน่ว่าจะผ่านรึป่าวค่าน้อยจริง
สงสัยคงต้องสั่งซื้อ ICP เครื่องใหม่ เจ้าแก่นี่เริ่ม DL สูงขึ้นเรื่อยๆแล้ว
แค่ Mercury ก็ได้ DL ตั้ง 0.001 ppm หรือ 1.00 ppb


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 16:56:17 By : lamaka.tor
 


 

No. 9

Guest


ผมให้คุณกลับไปคิดเอาเอง

หัวสมองระดับโปรแกรมเมอร์
มันก็แค่ต้นทุนแฝงในบริษัทนั้นฯ
--- พนักงานรายวัน เรารับรู้ได้ถึงค่าใช้จ่าย/รายได้ (บวกเข้าไปในค่าแรง เพื่อคำนวณต้นทุน[โดยประมาณ])

ุ้ถ้าคุณพอมีเวลาก็ลองทบทวนดู (สิ่งไหนดีและมีประโยขน์ก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดให้เปลืองสมอง)

ป.ล มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฯ ผมปิดงบการเงินไม่เป็นแต่ผมอยากจะให้สมุห์บัญชียกมือไหว้ผม ฉันใดก็ฉันนั้น
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-07 17:43:23 By : หน้าฮี
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 181 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ขอบพระคุณทุกความเห็นครับ สำหรับคุณ "หน้าฮี" นั้น ไม่ธรรมดาเลย ระดับเทพเหมือนกัน ว่าแต่ว่าต้องทำความเข้าใจสำนวนของท่านหน่อยว่าท่านกำลังสื่อสารเรื่องอะไรออกมา ที่ผ่านมาพอได้ติดตามกระทู้/คำตอบของท่าน ... ท่านออกจะถนัดและเชี่ยวชาญ VB 6.0 มาก
ขอบพระคุณอีกครั้งครับ คุณ : taotechnocom / lamaka.tor / "หน้าฮี"

noon
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-08 06:56:02 By : noonk
 


 

No. 11

Guest


คห.5 โปรแกรมคงจะสับสน รหัสสินค้า ช่องที่ 4-5 แน่ ๆ เลยครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-08 07:52:14 By : ละอ่อน
 


 

No. 12

Guest


จาก #NO10 คุณเข้าใจผิด
Quote:
ขอบพระคุณทุกความเห็นครับ สำหรับคุณ "หน้าฮี" นั้น ไม่ธรรมดาเลย ระดับเทพเหมือนกัน


ผมไม่อยู่ระดับนั้นแน่นอนครับ
(ผมยกหางของตัวเองว่า ผมอยู่เหนือกว่านั้น)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-08 19:01:59 By : หน้าฮี
 


 

No. 13

Guest


จาก #NO 11
Quote:
คห.5 โปรแกรมคงจะสับสน รหัสสินค้า ช่องที่ 4-5 แน่ ๆ เลยครับ


ผมรู้ว่าคุณทันผม แต่ผมสละเวลาอธิบายให้ฟังว่า
ถ้าผมมีหน้าจอเดิมฯ ซ้ำฯ > สองหน้าจอ ผมต้องทำอย่างไร

วัตถุประสงค์ของผมก็คือ 1 โปรแกรมเมอร์ มันต้องเท่ากับ 10 โปรแกรมเมอร์


ป.ล. อะไรที่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปสนใจมัน คำโกหกมันก็อาจกลายเป็นความจริงได้ ถ้าเรามีความเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้น
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-08 19:57:48 By : หน้าฮี
 


 

No. 14โพสกระทู้ ( 181 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-11 07:39:26 By : noonk
 


 

No. 15

Guest


เมื่อวานผมถามเด็กว่า จะไปไหนล่ะ?
เด็กข้างบ้าน : ผมจะไปเรียนต่อครับ (ม.ในกรุงเทพมหานครนี่แหละ)
ผมก็ถามต่อ : เรียนสาขาอะไรล่ะ
เด็กข้างบ้าน : คอมพิวเตอร์ครับ

ผมคิดอยู่ในใจ : ผมเคยให้โอกาสเขา มานั่งเรียนกับผมซิ ทุกความรู้ที่ผมมีอยู่ผมให้หมดเลย (แต่ไม่มา)
ผมคิดแบบนี้นะถูกไม่รู้ผิดไม่รู้ "ความรู้แคบฯในมหาวิทยาลัย"
--- มันก็ไม่แตกต่างกับสุนัขตัวหนึ่งที่คุ้ยถังขยะเพื่อประทังชีวิตของมันก็เท่านั้นเองครับdgv_01

dgv_02

Code (VB.NET)
Imports System.Windows.Forms
Public Class myTextBoxColumn : Inherits System.Windows.Forms.DataGridViewColumn
  Private mAllowDecimal As Boolean
  Private mAllowMinus As Boolean
  Private mAllowDateSep As Boolean
  Private mAllowInputType As String
  Private mMaxInputlength As Integer
  Private mCelltemplate As myTextBoxCell

#Region "Properties"
  Public Property AllowInputType As String
    Get
      Return mAllowInputType
    End Get
    Set(value As String)
      mAllowInputType = value
      mCelltemplate.AllowInputType = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowDecimal() As Boolean
    Get
      Return mAllowDecimal
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowDecimal = value
      mCelltemplate.AllowDecimal = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowMinus() As Boolean
    Get
      Return mAllowMinus
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowMinus = value
      mCelltemplate.AllowMinus = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowDateSep() As Boolean
    Get
      Return mAllowDateSep
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowDateSep = value
      mCelltemplate.AllowDateSep = value
    End Set
  End Property

  Public Property MaxInputLength() As Integer
    Get
      Return mMaxInputlength
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      mMaxInputlength = value
      mCelltemplate.MaxInputLength = value
    End Set
  End Property
#End Region

  Public Sub New()
    MyBase.New(New myTextBoxCell)
    mCelltemplate = MyBase.CellTemplate
  End Sub
  Public Sub New(ByVal dec As Boolean, ByVal min As Boolean, ByVal sep As Boolean, ByVal len As Integer, ByVal inputType As String)
    MyBase.New(New myTextBoxCell(dec, min, sep, len, inputType))
    mCelltemplate = MyBase.CellTemplate
    Me.mAllowDecimal = dec
    Me.mAllowMinus = min
    Me.mAllowDateSep = sep
    Me.mMaxInputlength = len
    Me.mAllowInputType = inputType
  End Sub
  Public Overrides Property CellTemplate() As DataGridViewCell
    Get
      Return MyBase.CellTemplate
    End Get
    Set(ByVal value As DataGridViewCell)
      MyBase.CellTemplate = value
    End Set
  End Property

  ''' <summary>
  ''' Fixed Bug Design time. lose value
  ''' </summary>
  ''' <returns></returns>
  ''' <remarks></remarks>
  Public Overrides Function Clone() As Object
    Dim myClone As myTextBoxColumn = CType(MyBase.Clone, myTextBoxColumn)
    myClone.AllowDecimal = AllowDecimal
    myClone.AllowMinus = AllowMinus
    myClone.AllowDateSep = AllowDateSep
    myClone.MaxInputLength = MaxInputLength
    myClone.AllowInputType = AllowInputType
    Return myClone
  End Function
End Class
Code (VB.NET)
Imports System.Windows.Forms
Public Class myTextBoxEditingControl : Inherits DataGridViewTextBoxEditingControl
  Private Const mDec As Char = "."
  Private Const mMinus As Char = "-"c
  Private Const mDateSep As Char = "/"c
  Private mAllowDecimal As Boolean
  Private mAllowMinus As Boolean
  Private mAllowDateSep As Boolean
  Private mMaxInputlength As Integer
  Private mAllowInputType As String

#Region "Properties"
  Public Property AllowInputType() As String
    Get
      Return mAllowInputType
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      mAllowInputType = value
    End Set
  End Property
  Public Property AllowDecimal() As Boolean
    Get
      Return mAllowDecimal
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowDecimal = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowMinus() As Boolean
    Get
      Return mAllowMinus
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowMinus = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowDateSep() As Boolean
    Get
      Return mAllowDateSep
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowDateSep = value
    End Set
  End Property

  Public Property MaxInputLength() As Integer
    Get
      Return mMaxInputlength
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      mMaxInputlength = value
    End Set
  End Property
#End Region

  Public Sub New()
    MyBase.New()
  End Sub
  Public Sub New(ByVal dec As Boolean, ByVal min As Boolean, ByVal sla As Boolean, ByVal len As Integer, ByVal inputType As String)
    MyBase.New()
    mAllowDecimal = dec
    mAllowMinus = min
    mAllowDateSep = sla
    mMaxInputlength = len
    mAllowInputType = inputType
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnKeyPress(ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
    Select Case AllowInputType.ToLower()
      Case "integer"
        If e.KeyChar < "0" Or e.KeyChar > "9" Then
          If AscW(e.KeyChar) = Keys.Back Then  'Backspace
            e.Handled = False
          Else
            e.Handled = True
          End If
        Else
          MyBase.OnKeyPress(e)
        End If
      Case "double"
        If e.KeyChar < "0" Or e.KeyChar > "9" Then
          If AscW(e.KeyChar) = Keys.Back Then
            e.Handled = False
          Else
            If e.KeyChar = "." And MyBase.Text.Contains(".") = False Then
              e.Handled = False
            ElseIf e.KeyChar = "-" And MyBase.Text.Contains("-") = False Then
              e.Handled = False
            Else
              e.Handled = True
            End If
          End If
        Else
          MyBase.OnKeyPress(e)
        End If
    End Select
  End Sub
  Protected Overrides Sub OnKeyDown(ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs)
    If Me.Text.Length >= mMaxInputlength Then
      e.Handled = True
    Else
      MyBase.OnKeyDown(e)
    End If
  End Sub
End Class


Code (VB.NET)
Imports System.Windows.Forms
Public Class myTextBoxEditingControl : Inherits DataGridViewTextBoxEditingControl
  Private Const mDec As Char = "."
  Private Const mMinus As Char = "-"c
  Private Const mDateSep As Char = "/"c
  Private mAllowDecimal As Boolean
  Private mAllowMinus As Boolean
  Private mAllowDateSep As Boolean
  Private mMaxInputlength As Integer
  Private mAllowInputType As String

#Region "Properties"
  Public Property AllowInputType() As String
    Get
      Return mAllowInputType
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      mAllowInputType = value
    End Set
  End Property
  Public Property AllowDecimal() As Boolean
    Get
      Return mAllowDecimal
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowDecimal = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowMinus() As Boolean
    Get
      Return mAllowMinus
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowMinus = value
    End Set
  End Property

  Public Property AllowDateSep() As Boolean
    Get
      Return mAllowDateSep
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      mAllowDateSep = value
    End Set
  End Property

  Public Property MaxInputLength() As Integer
    Get
      Return mMaxInputlength
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      mMaxInputlength = value
    End Set
  End Property
#End Region

  Public Sub New()
    MyBase.New()
  End Sub
  Public Sub New(ByVal dec As Boolean, ByVal min As Boolean, ByVal sla As Boolean, ByVal len As Integer, ByVal inputType As String)
    MyBase.New()
    mAllowDecimal = dec
    mAllowMinus = min
    mAllowDateSep = sla
    mMaxInputlength = len
    mAllowInputType = inputType
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnKeyPress(ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
    'If e.KeyChar < "0"c OrElse e.KeyChar > "9"c Then
    '  If e.KeyChar <> Convert.ToChar(System.Windows.Forms.Keys.Back) Then
    '    If mAllowDecimal AndAlso e.KeyChar = mDec _
    '     OrElse mAllowMinus AndAlso e.KeyChar = mMinus _
    '     OrElse mAllowDateSep AndAlso e.KeyChar = mDateSep Then
    '      MyBase.OnKeyPress(e)
    '    Else
    '      e.Handled = True
    '    End If
    '  Else
    '    MyBase.OnKeyPress(e)
    '  End If
    'Else
    '  MyBase.OnKeyPress(e)
    'End If
    Select Case AllowInputType.ToLower()
      Case "integer"
        If e.KeyChar < "0" Or e.KeyChar > "9" Then
          If AscW(e.KeyChar) = Keys.Back Then  'Backspace
            e.Handled = False
          Else
            e.Handled = True
          End If
        Else
          MyBase.OnKeyPress(e)
        End If
      Case "double"
        If e.KeyChar < "0" Or e.KeyChar > "9" Then
          If AscW(e.KeyChar) = Keys.Back Then
            e.Handled = False
          Else
            If e.KeyChar = "." And MyBase.Text.Contains(".") = False Then
              e.Handled = False
            ElseIf e.KeyChar = "-" And MyBase.Text.Contains("-") = False Then
              e.Handled = False
            Else
              e.Handled = True
            End If
          End If
        Else
          MyBase.OnKeyPress(e)
        End If
    End Select
  End Sub
  Protected Overrides Sub OnKeyDown(ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs)
    If Me.Text.Length >= mMaxInputlength Then
      e.Handled = True
    Else
      MyBase.OnKeyDown(e)
    End If
  End Sub
End Class

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-11 08:04:44 By : หน้าฮี
 


 

No. 16

Guest


จาก #NO15 พึ่งเขียนเมื่อเช้านี้ (หามาจากเวปไซต์ของฝรั่งเขา)
--- นี่มันก็ไม่ได้ให้มานะ (แถม BUG ตัวเบ่อเร่อ)
Code (VB.NET)
  ''' <summary>
  ''' Fixed Bug Design time. lose value
  ''' </summary>
  ''' <returns></returns>
  ''' <remarks></remarks>
  Public Overrides Function Clone() As Object
    Dim myClone As myTextBoxColumn = CType(MyBase.Clone, myTextBoxColumn)
    myClone.AllowDecimal = AllowDecimal
    myClone.AllowMinus = AllowMinus
    myClone.AllowDateSep = AllowDateSep
    myClone.MaxInputLength = MaxInputLength
    myClone.AllowInputType = AllowInputType
    Return myClone
  End Functionผมยังทำไม่เสร็จ แต่ให้รุ่นน้องเอาไปใช้งานจริง (Design Screen)
--- จะเพิ่มเติม/แก้ไข ค่อยทำในภายหลัง ก็ว่ากันไป


คุณลองพิจารณาดู Screen Design

dgv_03

แบบนี้ผมก็เขียนโปรแกรมตายห่ากันพอดี (หลายร้อยหน้าจอ)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-11 08:22:38 By : หน้าฮี
 


 

No. 17โพสกระทู้ ( 181 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ยอมรับว่า "ไม่ธรรมดา" จริง ๆ เลยครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-11 13:03:02 By : noon
 


 

No. 18โพสกระทู้ ( 181 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 13 เขียนโดย : หน้าฮี เมื่อวันที่ 2016-07-08 19:57:48
รายละเอียดของการตอบ ::
..........วัตถุประสงค์ของผมก็คือ 1 โปรแกรมเมอร์ มันต้องเท่ากับ 10 โปรแกรมเมอร์ข้อนี้แหละครับ ที่ผมถึงได้บอกว่า คุณ "หน้าฮี" นั้น ไม่ธรรมดา จริง ๆ และข้อนี้แหละที่ทำให้ผมเอาไปประยุกต์ให้ผมแก้ปัญหาได้
ขอบคุณอีกครั้งครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-07-11 14:53:29 By : noon
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : การเขียนโปรแกรมที่มี User ใช้ หลาย ๆ คน นั้น อยากทราบแนวทางในการเขียนครับว่าควรคำนึงถึงอะไรบ้างครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , pangpond.com , pangpond.co.th , สำนักงานบัญชี.com , รถมือสอง

Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2021 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่