Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,027

HOME > .NET Framework > Forum > จะมีการเปลี่ยนข้อมูลใน datagridview ต้องเขียนยังไงครับ 

จะมีการเปลี่ยนข้อมูลใน datagridview ต้องเขียนยังไงครับ

 Topic : 133482โพสกระทู้ ( 297 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
datagridview
จากในรูป คือ ผมต้องการเมื่อใส่ค่าอะไรก็ได้ลงไปในช่อง serial (หมายเลข 1) อยากจะให้ช่องจำนวน (หมายเลข 2) แสดงค่าขึ้นมาเป็น 1 อ่ะครับ ต้องเขียนยังไงอ่ะครับTag : .NET, Ms Access, C#Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2019-04-17 16:16:42 By : Clamore View : 1951 Reply : 8
 

 

No. 1

Guest


หลักการ รู้ตำแหน่งปัจจุบัน ในกรณีของคุณ แถวที่เท่าไหร่?/ดอลัมภ์ที่เห่าไหร่?
DataGridViewXXX.CurentRow มันมีให้ใช้
--- ดักจับอีเวนต์เอา อทิเช่น
------ DataGridViewXXX.CurentRow..Cell(69).Text = 1234 ก็ว่ากันไป

ความเข้าใจของคุณกับผม มันเข้าใจตรงกันหรือเปล่า?
--- อธิบายมากไปเกรงว่าจะเข้าใจมากเกินไป ประมาณนั้นฯ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-17 17:21:20 By : หน้าฮี
 


 

No. 2

Guest


จาก #NO1 หลักการก็ยังเหมือนเดิม รู้ตำแหน่ง
อันนี้เป็น Source Code ที่ฝรั่งเขียน และใช้งานจริงบนแผนที่โลก Google

รู้ Lat/Lng ก็คำนวณระยะทางได้ ผิดพลาด +- 5 เมตร
Code (JavaScript)
 /**
  * return the distance between 2 latLng in meters
  * @param {LatLng} origin
  * @param {LatLng} destination
  * @returns {Number}
  **/
 function distanceInMeter(origin, destination) {
  var m = Math,
   pi = m.PI,
   e = pi * origin.lat() / 180,
   f = pi * origin.lng() / 180,
   g = pi * destination.lat() / 180,
   h = pi * destination.lng() / 180,
   cos = m.cos,
   sin = m.sin;
  return 1000 * 6371 * m.acos(m.min(cos(e) * cos(g) * cos(f) * cos(h) + cos(e) * sin(f) * cos(g) * sin(h) + sin(e) * sin(g), 1));
 }

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-17 17:24:55 By : หน้าฮี
 

 

No. 3

Guest


ใช้ Event CellEndEdit ครับ ลองศึกษาดูครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-17 17:26:53 By : DREAMKARIFHA
 


 

No. 4

Guest


แต่มันมีข้อยกเว้น อันนี้คือวิธีคิด/ปฏิบัติได้จริง โดยที่ไม่ต้องอาศัยหลักการ/ความถูกต้อง (ถ้าใช้แบบนี้ จะหาคำตอบไม่ได้)

โจทย์จริงเลยนะ แม่น้ำเจ้าพระยา ทุกฯจุด ทุกฯจุด ทุกฯจุด ล้วนมี Lat/Lng เดียวกัน ทั้งสายน้ำ (a, b, c, d, e, f, ...)

สมมุติว่ามีเรือวิ่งเข้ามาพร้อมฯกัน 100 ลำ ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราวาดเส้นทางการเดินเรือแบบ Real time (ทันทีทันใด ถึงตรงไหนรับรู้)
แน่นอนว่า เรือทั้ง 100 ลำ เส้นที่เราวาด มันต้องทับกัน ดูไม่ออกว่าเป็นเรือลำไหน?

หลักการรู้ตำแหน่งที่ถูกต้องจะใช้ไม่ได้กับกรณีนี้

ปล. ลองทำความเข้าใจดูครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-17 17:34:48 By : หน้าฮี
 


 

No. 5

Guest


@DREAMKARIFHA
Quote:
ใช้ Event CellEndEdit ครับ ลองศึกษาดูครับ


ถ้าคุณเข้าใจความรู้สึก "ความเป็นมิตร/อบอุ่น" ผมจะบอกความปราถนาของผมให้คุณได้รับรู้

ถ้าผมมีลูกสาว/ลูกชาย วันแรกที่เขาไกล้จะออกจากหอย ผมสัญญาว่า ผมจะซื้อรถยนต์หรูฯ อทิเช่น BMW/Benz/Audi/etc
ให้เขาขับตอนอายุ 1 วินาที
--- อันนี้หมายถึงว่าให้ไปเริ่มหัดเขียน Web/Mobile


ในวันที่ลูกชาย/ลูกสาวของผมไกล้ตาย แน่นอนว่า ผมอยู่บนสวงสวรรค์(นรกไม่ต้องการคนอย่างผม)
--- พ่อจะซื้อจักรยานให้ลองขี่นะลูก หมายถึงว่า เริ่มหัดเขียน Windows Forms Application


...
...
...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-17 18:02:51 By : หน้าฮี
 


 

No. 6

Guest


ถ้าคุณอยากเล่นกับ DataGridView จริงฯ ลองไล่ดูครับ โลกของ Windows Application DataGridView คงไม่หนีพ้นไปจากนี้

xyz


Source Code

Code (VB.NET)
Public Class frmDGVTextButtonvb
  Private btnSelector As New Button() With {.TabStop = False, .FlatStyle = FlatStyle.Flat}
  'สร้าง Buttnon
  Private pCase As Integer

  'สำหรับ เก็บส่วนของการเลือก Column
  Private x As String

  'สำหรับสร้างหี ยังไม่ได้ทำ
  Private หี

  Private curColIndex As Integer
  Private curRowIndex As Integer

  Sub New()

    ' This call is required by the designer.
    InitializeComponent()

    ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.

  End Sub
  Private Sub frmDGVTextButtonvb_Shown(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Shown
    DataGridView1.MultiSelect = False
    DataGridView1.Select()
    DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1(0, DataGridView1.NewRowIndex) 'DataGridView1.Rows(0).Cells(DataGridView1.NewRowIndex)
    DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    'DataGridView1.BeginEdit(True)
  End Sub
  Private Sub frmDGVTextButtonvb_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    'DataGridView1.MultiSelect = False
    Dim col1 As New DataGridViewTextBoxColumn With {.Name = "Column1", .Width = 100, .DisplayIndex = 0}
    Dim col2 As New DataGridViewTextBoxColumn With {.Name = "Column2", .Width = 300, .DisplayIndex = 1}
    Dim col3 As New DataGridViewTextBoxColumn With {.Name = "Column3", .Width = 300, .DisplayIndex = 2}
    Dim col4 As New DataGridViewTextBoxColumn With {.Name = "Column4", .Width = 120, .DisplayIndex = 3}
    'Dim col4 As New DataGridViewComboBoxColumn With {.Name = "cboXXX", .DisplayIndex = 3}

    DataGridView1.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() {col1, col2, col3, col4})
    'Me.DataGridView1.Rows.Clear()
    'Me.DataGridView1.RowTemplate.MinimumHeight = 50
    'Dim dgvCol As New Test_Win.TextBoxButtonColumn


    'DataGridView1.Columns.Add(dgvCol)
    'DataGridView1.Columns.Clear()
    ' DataGridView1.RowHeadersWidth = 50
    CreateButton(btnSelector)
    DataGridView1.Controls.Add(btnSelector)


    'Fixed ความสูงของแถวแรกไม่เท่ากับแถวอื่นฯ
    'DataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditOnEnter

    'For Each r In DataGridView1.Rows
    '  DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1.Rows(0).Cells(2)
    '  DataGridView1.BeginEdit(False)
    'Next
    'DataGridView1.ClearSelection()
    'DataGridView1.Select()
    'DataGridView1.BeginEdit(True)
    'DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1.Rows(0).Cells(1)
    'DataGridView1.CurrentCell.Value = "123"
    'DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    'ataGridView1.Focus()
    ' DataGridView1.Columns(0).DisplayIndex = 3
    'DataGridView1.ClearSelection()

    'DataGridView1.BeginEdit(True)

    'For i As Integer = 0 To 100
    '  DataGridView1.Rows.Add("")
    'Next
    ''Me.DataGridView1.Select()
    ''DataGridView1.Focus()

    'DataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
    'DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1.FirstDisplayedCell
    'DataGridView1.BeginEdit(True)


    'DataGridView1.ClearSelection()

    'If DataGridView1.Rows.Count = 1 AndAlso DataGridView1.Rows(0).IsNewRow Then
    '  'DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1(0, 0)
    '  'DataGridView1.BeginEdit(True)
    '  'DataGridView1.Rows(0).Cells(0).Value = "aaa"
    '  ''DataGridView1.EndEdit()
    '  ''DataGridView1.UpdateCellValue(0, 0)
    '  ''DataGridView1.CausesValidation = True
    '  ''Me.ValidateChildren()
    '  ''Me.Validate()
    '  'DataGridView1.CurrentCell.Selected() = True
    '  DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1.Rows(0).Cells(0)

    '  'DataGridView1.Rows(0).Cells(0).Value = "aaa"
    '  DataGridView1.CurrentCell.Value = "asdf"
    '  DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    '  DataGridView1.BeginEdit(True)

    '  'MsgBox(DataGridView1.CurrentCell.IsInEditMode)
    '  'TextBox1.Focus()
    '  'DataGridView1.Focus()
    'End If
    'DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    'DataGridView1.BeginEdit(True)
    'DataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 0
    ''If DataGridView1.CurrentRow.IsNewRow Then
    ''  MsgBox("Yes")
    ''End If

    '
    'DataGridView1.Select()
    'DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1(0, DataGridView1.NewRowIndex) 'DataGridView1.Rows(0).Cells(DataGridView1.NewRowIndex)
    'DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    'DataGridView1.BeginEdit(True)
    'My.Computer.Keyboard.SendKeys("{BACKSPACE}")

    'DataGridView1.MultiSelect = False
    'DataGridView1.Select()
    'DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1(0, DataGridView1.NewRowIndex) 'DataGridView1.Rows(0).Cells(DataGridView1.NewRowIndex)
    'DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    'DataGridView1.BeginEdit(True)

  End Sub

  Private Sub SelectorClick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Select Case pCase
      Case 1
        'value from dataGridView1_CellEnter
        If True Then
          MessageBox.Show("Show Dialog here!!")
          'Exit Select
        End If
    End Select

    'DataGridView1.NotifyCurrentCellDirty(False)
    'DataGridView1.CommitEdit(DataGridViewDataErrorContexts.CurrentCellChange)

    'DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1(curRowIndex, 0)
    'DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    DataGridView1.CurrentCell = DataGridView1(curColIndex, curRowIndex)
    DataGridView1.CurrentCell.Selected = True
    DataGridView1.BeginEdit(True)
    'DataGridView1.CurrentCell.DetachEditingControl()
  End Sub
  Private Sub CreateButton(ByRef myButton As Button)
    Dim dgvHeight As Integer = Me.DataGridView1.RowTemplate.Height
    myButton.FlatStyle = FlatStyle.Flat
    myButton.FlatAppearance.BorderSize = 0
    myButton.Size = New Size(dgvHeight, dgvHeight) 'New Size(30, 30)
    myButton.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
    myButton.FlatAppearance.MouseDownBackColor = Color.Transparent
    myButton.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.Transparent
    myButton.BackColor = Color.Transparent
    myButton.FlatAppearance.BorderColor = Color.FromArgb(0, 255, 255, 255) '//transparent
    'myButton.Image = Properties.resources.search3
    myButton.Image = My.Resources.file_new
    'myButton.Image = Image.FromFile(CurDir() + "\pic\SearchBc.png")
    'myButton.Anchor = AnchorStyles.Right
    'myButton.Anchor = AnchorStyles.Top
    'กำหนดรูปภาพ
    myButton.TabStop = False
    'myButton.Parent = DataGridView1
    myButton.Hide()
    AddHandler myButton.Click, New EventHandler(AddressOf Me.SelectorClick)
    '--------------------------------------------
  End Sub  Private Sub DataGridView1_CellEnter(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellEnter
    If DataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name = "Column1" Then
      pCase = 1
      Dim Loc As Rectangle = DataGridView1.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, False)
      Dim W As Integer = DataGridView1.CurrentCell.Size.Width
      Dim H As Integer = DataGridView1.CurrentCell.Size.Height
      'btnSelector.Location = New Point(Loc.X - 30 + W, Loc.Y)
      Dim x = btnSelector.Height
      btnSelector.Location = New Point(Loc.X - btnSelector.Width + W, Loc.Y) '(Loc.X - 30 + width,
      btnSelector.Show()
      curColIndex = e.ColumnIndex
      curRowIndex = e.RowIndex
    End If
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_CellLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellLeave
    If btnSelector.Focused <> True Then
      btnSelector.Hide()
    End If
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_ColumnWidthChanged(sender As Object, e As DataGridViewColumnEventArgs) Handles DataGridView1.ColumnWidthChanged
    If e.Column.Index = 0 Then
      'If DataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name = "Column1" Then
      'pCase = 1
      Dim Loc As Rectangle = DataGridView1.GetCellDisplayRectangle(e.Column.Index, DataGridView1.CurrentCell.RowIndex, False)
      Dim width As Integer = DataGridView1.CurrentCell.Size.Width
      Dim height As Integer = DataGridView1.CurrentCell.Size.Height
      btnSelector.Location = New Point(Loc.X - btnSelector.Width + width, Loc.Y) 'Loc.X - 30 'btnSelector.Width 
      btnSelector.Show()
      'End If
    End If
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_CurrentCellDirtyStateChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles DataGridView1.CurrentCellDirtyStateChanged
    'If DataGridView1.IsCurrentCellDirty Then
    '  DataGridView1.CommitEdit(DataGridViewDataErrorContexts.Commit)
    'End If
  End Sub

  'Executes when Cell Value on a DataGridView changes
  Private Sub DataGridCellValueChanged(sender As DataGridView, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellValueChanged
    'check that row isn't -1, i.e. creating datagrid header
    If e.RowIndex = -1 Then Exit Sub

    'mark as dirty
    'IsDirty = True
  End Sub
  Private Sub DataGridView1_DataError(sender As Object, e As DataGridViewDataErrorEventArgs) Handles DataGridView1.DataError
    MsgBox(e.Exception.Message)
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_EditingControlShowing(sender As Object, e As DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles DataGridView1.EditingControlShowing
    'http://vbcity.com/forums/t/152435.aspx
    If DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex = 3 Then
      Dim txtedit As TextBox = DirectCast(e.Control, TextBox)
      AddHandler txtedit.KeyPress, AddressOf txtEdit_KeyPress
    End If
  End Sub
  Private Sub txtEdit_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs)
    If DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex = 3 Then
      If ("0123456789.".IndexOf(e.KeyChar) = -1) Then 'If ("0123456789.\b".IndexOf(e.KeyChar) = -1) Then
        If e.KeyChar <> Convert.ToChar(Keys.Back) Then
          e.Handled = True
        End If
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub DataGridView1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles DataGridView1.KeyDown
    'If e.KeyCode = Keys.Enter Then
    '  e.Handled = True
    '  SendKeys.Send("{TAB}")
    'End If
  End Sub


End Class

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-18 09:08:35 By : หน้าฮี
 


 

No. 7

Guest


จากกระทู้ที่ #133458
ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังเลยนะ (ดูเหมือนโกหก แต่จริงฯแล้วไม่ใช่)

ถ้าพวกคุณรู้จักคำว่า "สังเกตุ" จริง/เท็จ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า "ความจริงมักซ่อนความจริงเสมอ"
งานตัวอย่างก็จริง (Demo) แต่ความละเอียดอ่อนโปรแกรมมิ่งผมมีมากมากมากเสมอ
ข้างกายของผมมี วิศวะ ทุกสถาบัน มีผมคนเดียวโดดโดดที่จบ มหาลัยรามคำแหง

งานตัวอย่างของผมวิ่งขนานกัน สามภาษา C#/VB/Java และจำนวนข้อมูลวิ่งบนหลักล้านระเบียน
Insert ล้านระเบียน ต้องใช้เวลาแค่ 1 วินาที
ยกแค่ตัวอย่าง VB


Code (VB.NET)
    ''' <summary>
    ''' Usage: https://localhost:6969/api/ผัวจ๋า/getAllOilType
    ''' </summary>
    ''' <returns>List of (Id, Text, Remark[f1 + f2 + f3 + f4) From id_oiltype (ตาราง ประเภทน้ำมัน)</returns>
    <Route("getAllOilType")>
    <HttpGet>
    Public Function getAllOilType() As IActionResult
      Dim strSQL = <Suparuck>
		          Select oil_type, thai_name, thai_sname, eng_name, eng_sname, oil_group
		          From id_oiltype
             </Suparuck>
      Dim results As IList(Of Object) 'IEnumerable(Of Object) '***** สำหรับ Dapper IList(Of Object) <> IList(Of Object)()
      Dim fakeList = {New With {.Id = "", .Text = "", .Remark = "", .Remark2 = ""}}.Take(0).ToList()

      SexyDatabase.ConfigDatabase(SimpleCRUD.Dialect.MySQL) 'เลือก RDBMMS ตามสะดวก แม้แต่หอยยังชื่นชมแล้วอุทานว่า ผัวจ๋า

      Using cn = SexyDatabase.SexyConnection()
        results = cn.Query(Of Object)(strSQL.Value)
      End Using

      For Each r In results
        Dim fields = DirectCast(r, IDictionary(Of String, Object)) '***** C# 7 --> row.Cast<IDictionary<string, object>>()
        Dim f1 = If(Convert.IsDBNull(fields("oil_type")), "", fields("oil_type").ToString())
        Dim f2 = If(Convert.IsDBNull(fields("thai_name")), "", fields("thai_name").ToString())
        Dim f3 = If(Convert.IsDBNull(fields("thai_sname")), "", fields("thai_sname").ToString())
        Dim f4 = If(Convert.IsDBNull(fields("eng_name")), "", fields("eng_name").ToString())
        Dim f5 = If(Convert.IsDBNull(fields("oil_group")), "", fields("oil_group").ToString())
        fakeList.Add(New With {.Id = f1, .Text = f2, .Remark = f1 + f2 + f3 + f4, .remark2 = "ผัวจ๋า"})
      Next
      Return Ok(fakeList.ToList()) 'มันแปลง Property เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด เช่น id, text, remark, remark2 (ดีเหมือนกันว่ะเฮ้ย)
    End Function

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-18 09:48:21 By : หน้าฮี
 


 

No. 8

Guest


จาก #NO7 เอาให้เห็นชัดชัดชัด ให้รู้หีรู้แตดกันไปเลย JAVA
ใช้ทั้ง bean/servlet/etc.. สารพัด อีห่าลากแค่ภาษา C# มันก็ถอกกระดอเหมือนกันแหละ

Code
@Override public JSONArray getOiltypeList(String orderBy, String searchValue) { // TODO Auto-generated method stub JSONArray jsonArray = null; String sql = " "; sql += " select oil_type, thai_name, thai_sname, eng_name, eng_sname, oil_group "; sql += " from id_oiltype "; if (!searchValue.equals("")) { sql += " where thai_name like '%"+searchValue+"%' or eng_name like '%"+searchValue+"%' "; } if (!orderBy.isEmpty()) { sql +=orderBy; } else { sql += " ORDER BY oil_type "; } try { Statement stmt = con.getInstance().createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql); while (rs.next()) { JSONObject formDetailsJson = new JSONObject(); formDetailsJson.put("oil_type", rs.getString("oil_type")); formDetailsJson.put("thai_name", rs.getString("thai_name")); formDetailsJson.put("thai_sname", rs.getString("thai_sname")); formDetailsJson.put("eng_name", rs.getString("eng_name")); formDetailsJson.put("eng_sname", rs.getString("eng_sname")); formDetailsJson.put("oil_group", rs.getString("oil_group")); if (jsonArray == null) { jsonArray = new JSONArray(); } jsonArray.add(formDetailsJson); } rs.close(); } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } return jsonArray; }ปล. เจ้าของกระทู้เห็นหรือยังว่า งานโปรแกรมมิ่งมันมีอะไรอีกตั้งมากมายซ่อนอยู่
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-04-18 10:19:52 By : หน้าฮี
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : จะมีการเปลี่ยนข้อมูลใน datagridview ต้องเขียนยังไงครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: นำเข้าสินค้าจากจีน, Taobao, เฟอร์นิเจอร์, ของพรีเมี่ยม, ร่ม, ปากกา, power bank, แฟลชไดร์ฟ, กระบอกน้ำ

Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่