Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,027

HOME > PHP > PHP Forum > ช่วยดู code การทำตารางเรียนให้สามารถซ้อนกันได้หน่อยครับ 

ช่วยดู code การทำตารางเรียนให้สามารถซ้อนกันได้หน่อยครับ

 Topic : 122726โพสกระทู้ ( 3 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
ต้องการให้วิชาที่เรียนเวลาเดียวกันหรือคาบเกี่ยวสามารถทับซ้อนกันได้ค่ะ ตอนนี้สามารถทำได้แต่ลักษณะที่มีไม่มีการทับซ้อนกัน เมื่อเวลาทับซ้อนกันมันจะแสดงแต่วิชาที่ select ออกมาหลังสุด เท่านั้น

เป็น code ที่เขียนขึ้นโดย select ข้อมูลจาก database เพื่อมาแสดงเป็นวันต่างๆ แต่ตอนนี้มีปัญหาคือ เมื่อวันนั้นเวลา 10.30 มีการเรียน 2 วิชา เกิดขึ้น อยากให้แสดงได้ว่ามีการทับซ้อนกันโดยแสดงออกมาในรูปแบบนี้ครับ

รูปแบบตารางที่ต้องการให้แสดงออกมา

แต่ตอนนี้สามารถทำได้ในรูปแบบนี้ค่ะ เลยอยากให้ช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าจะทำให้เป็นแบบที่ต้องการจะต้องแก้ไขยังไงครับ

ตารางที่แสดงผลได้ในตอนนี้

นี่คือฐานข้อมูลที่ต้องการแสดงออกมาครับ

เนื่องจากวันพฤหัสบดีมีเรียน 2 วิชาซึ่งซ้อนทับกันอยู่คือเวลา 10.30 -12.00 ครับ
Code
Code (PHP)
$timeArr = array( 
	0 => array( "start" => "08.00", "stop" => "08.30"), 
	1 => array( "start" => "08.30", "stop" => "09.00"), 
	2 => array( "start" => "09.00", "stop" => "09.30"), 
	3 => array( "start" => "09.30", "stop" => "10.00"), 
	4 => array( "start" => "10.00", "stop" => "10.30"), 
	5 => array( "start" => "10.30", "stop" => "11.00"), 
	6 => array( "start" => "11.00", "stop" => "11.30"), 
	7 => array( "start" => "11.30", "stop" => "12.00"), 
	8 => array( "start" => "12.00", "stop" => "12.30"),
	9 => array( "start" => "12.30", "stop" => "13.00"), 
	10 => array( "start" => "13.00", "stop" => "13.30"), 
	11 => array( "start" => "13.30", "stop" => "14.00"), 
	12 => array( "start" => "14.00", "stop" => "14.30"), 
	13 => array( "start" => "14.30", "stop" => "15.00"), 
	14 => array( "start" => "15.00", "stop" => "15.30"), 
	15 => array( "start" => "15.30", "stop" => "16.00"), 
	16 => array( "start" => "16.00", "stop" => "16.30"), 
	17 => array( "start" => "16.30", "stop" => "17.00"), 
	18 => array( "start" => "17.00", "stop" => "17.30"), 
	19 => array( "start" => "17.30", "stop" => "18.00"),
	20 => array( "start" => "18.00", "stop" => "18.30"), 
	21 => array( "start" => "18.30", "stop" => "19.00"), 
	22 => array( "start" => "19.00", "stop" => "19.30"), 
	23 => array( "start" => "19.30", "stop" => "20.00")
);
// loop create table major
?>
<div class="widget-content" id="divprint">
	<?php
	for($m=1;$m<=$_GET["num_major"];$m++){
		if(isset($_GET["major".$m.""])){
			unset($timeTeach);
			//DATABASE to Array
			///จันทร์
			connect_db();
			$select = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='จันทร์' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
			$query = mysql_query($select) or die('query did not work');
			$num=mysql_num_rows($query);
			if($num == null){
				$timeTeach[1][] = array('time' =>'');
			}
			else{
				while($result=mysql_fetch_array($query)){
					$tid=en2_day($result["Day"]);
					$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result["Starttime"].'-'.$result["Endtime"], 'title' => "<b>".$result["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result["Section_no"]."),".room($result["Section_type"],$result["Room_id"]));
				}
			}
			// อังคาร
			connect_db();
			$select1 = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='อังคาร' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
			$query1 = mysql_query($select1) or die('query did not work');
			$num1=mysql_num_rows($query1);
			if($num1 == null){
				$timeTeach[2][] = array('time' =>'');
			}
			else{
				while($result1=mysql_fetch_array($query1)){
					$tid=en2_day($result1["Day"]);
					$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result1["Starttime"].'-'.$result1["Endtime"], 'title' => "<b>".$result1["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result1["Section_no"]."),".room($result1["Section_type"],$result1["Room_id"]));
				}
			}
			// พุธ
			connect_db();
			$select2 = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='พุธ' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
			$query2 = mysql_query($select2) or die('query did not work');
			$num2=mysql_num_rows($query2);
			if($num2 == null){
				$timeTeach[3][] = array('time' =>'');
			}
			else{
				while($result2=mysql_fetch_array($query2)){
					$tid=en2_day($result2["Day"]);
					$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result2["Starttime"].'-'.$result2["Endtime"], 'title' => "<b>".$result2["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result2["Section_no"]."),".room($result2["Section_type"],$result2["Room_id"]));
				}
			}
			// พฤหัสบดี
			connect_db();
				$select3 = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='พฤหัสบดี' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
				$query3 = mysql_query($select3) or die('query did not work');
				$num3=mysql_num_rows($query3);
				if($num3 == null){
					$timeTeach[4][] = array('time' =>'');
				}
				else{
					while($result3=mysql_fetch_array($query3)){
						$tid=en2_day($result3["Day"]);
						$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result3["Starttime"].'-'.$result3["Endtime"], 'title' => "<b>".$result3["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result3["Section_no"]."),".room($result3["Section_type"],$result3["Room_id"]));
					}
				}
				// ศุกร์
				connect_db();
				$select4 = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='ศุกร์' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
				$query4 = mysql_query($select4) or die('query did not work');
				$num4=mysql_num_rows($query4);
				if($num4 == null){
					$timeTeach[5][] = array('time' =>'');
				}
				else{
					while($result4=mysql_fetch_array($query4))
					{
						$tid=en2_day($result4["Day"]);
						$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result4["Starttime"].'-'.$result4["Endtime"], 'title' => "<b>".$result4["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result4["Section_no"]."),".room($result4["Section_type"],$result4["Room_id"]));
					}
				}
				// เสาร์
				connect_db();
				$select5 = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='เสาร์' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
				$query5 = mysql_query($select5) or die('query did not work');
				$num5=mysql_num_rows($query5);
				if($num5 == null){
					$timeTeach[6][] = array('time' =>'');
				}
				else{
					while($result5=mysql_fetch_array($query5)){
						$tid=en2_day($result5["Day"]);
						$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result5["Starttime"].'-'.$result5["Endtime"], 'title' => "<b>".$result5["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result5["Section_no"]."),".room($result5["Section_type"],$result5["Room_id"]));
					}
				}
				// อาทิตย์
				connect_db();
				$select6 = "SELECT * FROM ((section INNER JOIN timetable ON section.Section_id = timetable.Section_id) INNER JOIN subject ON section.Subject_id = subject.Subject_id) WHERE timetable.Major_id='gis3' and section.Sem_id='1' and timetable.Day ='อาทิตย์' group by section.Subject_id,section.Section_no,section.Section_type,timetable.Day,timetable.Starttime,timetable.Endtime order by timetable.starttime";
				$query6 = mysql_query($select6) or die('query did not work');
				$num6=mysql_num_rows($query6);
				if($num6 == null){
				$timeTeach[7][] = array('time' =>'');
				}
				else{
					while($result6=mysql_fetch_array($query6)){
						$tid=en2_day($result6["Day"]);
						$timeTeach[$tid][] = array('time' => $result6["Starttime"].'-'.$result6["Endtime"], 'title' => "<b>".$result6["Subject_id"]."</b>"."<br>"."(".$result6["Section_no"]."),".room($result6["Section_type"],$result6["Room_id"]));
					}
				}
				$list = "";
				echo '<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="table-layout: fixed;">';
				echo '<tr><th height="35" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style3">วัน/เวลา</span></th>';
				echo '<td width="7.68%" height="34" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">08.00 - 09.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">09.00 - 10.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">10.00 - 11.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">11.00 - 12.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">12.00 - 13.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">13.00 - 14.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">14.00 - 15.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">15.00 - 16.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">16.00 - 17.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">17.00 - 18.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">18.00 - 19.00</span></td>';
				echo '<td width="7.68%" colspan="2" align="center" bgcolor="#515151"><span class="style2">19.00 - 20.00</span></td>';
				echo '</tr>';
				foreach($timeTeach as $i=>$arr){
					//ค้นหาข้อมูลในตารางลงทะเบียน
					//นับช่วงเวลา start_time กับ stop_time ว่ามีกี่ช่อง
					$timeT = $timeTeach[$i];
					//echo '<p>'.print_r($timeT).'</p>';
					$arrRange = getTimeRange($timeT, $timeArr);
					//echo '<pre>', print_r($arrRange,true) ,'</pre>';
					$no = $i + 1;
					if($no==2){
						$day = "จันทร์";
					}else if($no==3){
						$day = "อังคาร";
					}else if($no==4){
						$day = "พุธ";
					}else if($no==5){
						$day = "พฤหัส";
					}else if($no==6){
						$day = "ศุกร์";
					}else if($no==7){
						$day = "เสาร์";
					}else if($no==8){
						$day = "อาทิตย์";
					}
					$list = '<tr >';
					$list.= '<td height="50" align="center" bgcolor="#A0A0A0"><span class="style3">'.$day.'</span></td>';
					$chkCol = 0;
					$col = 0;
					foreach( $timeArr as $timeA )
					{	
						$highlight = "";
						$colspan = "";
						if($chkCol < ($col-1) && $col != 0){
							$chkCol++;
							continue;
						}
						$title = "&nbsp;";
						$col = 0;
						$chkCol = 0;
						if(isset($arrRange[trim($timeA['start'])])){
							$col = $arrRange[trim($timeA['start'])]['colspan'];
							$title = $arrRange[trim($timeA['start'])]['title'];
							$highlight = "highlight";
							$colspan = 'colspan="'.$col.'"';
						}
						$list .= '<td '.$colspan.' class="'. $highlight .' title" style="font-size:13px">' . $title . '</td>';
						
					}
					$list .= '</tr>';
					echo $list;
				}
				echo '</table>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
				echo '<br>';
			}
		}
		?>
</div>
<?php }?>
<?php
function 	room($type,$room_id){
	if($room_id == null){return $type;}
	else{return $room_id;}
}
function 	en2_day($day){
	if($day == 'จันทร์'){return 1;}
	elseif($day == 'อังคาร'){return 2;}
	elseif($day == 'พุธ'){return 3;}
	elseif($day == 'พฤหัสบดี'){return 4;}
	elseif($day == 'ศุกร์'){return 5;}
	elseif($day == 'เสาร์'){return 6;}
	elseif($day == 'อาทิตย์'){return 7;}
}
/* Key Positon */
function getCol($haystack, $keyNeedle){
  $i = 0;
  foreach($haystack as $arr){
    if($arr['start'] == $keyNeedle){
      return $i;
    }
    $i++;
  }
}

function getCol2($haystack, $keyNeedle){
  $i = 1;
	//echo '<pre>', print_r($haystack,true) ,'</pre>';
  foreach($haystack as $arr){
    if($arr['stop'] == $keyNeedle){
			//echo '<pre>', print_r($arr,true) ,'</pre>';
      return $i;
    }
    $i++;
  }
}
/* Time Range */
function getTimeRange($timeT, $timeCol){
	$data = array();
	foreach($timeT as $timeA){
		$time = $timeA['time'];
		if(!$time) continue;
		$tm = explode("-", $time);
		//echo '<pre>', print_r($tm,true) ,'</pre>';
		$start = getCol($timeCol, $tm[0]);
		$end = getCol2($timeCol, $tm[1] );
		//echo '<pre>', $start,' '.$tm[0].' '.$end.' '.$tm[1] ,'</pre>';
		$colspan = $end - $start;
		$data[$tm[0]] = array('colspan' => $colspan, 'title' => $timeA['title']);
	}
	return $data;
}
Tag : Mobile, MySQL, HTML/CSSMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2016-05-03 00:21:50 By : pinthip View : 2314 Reply : 1
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 1,458 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook Blogger

https://fullcalendar.io/
https://github.com/Avinm/QuickSlots
https://github.com/msaqib4203/Timetable-Management-System
https://github.com/rajat19/TimeTable


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-01 19:12:34 By : PhrayaDev
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ช่วยดู code การทำตารางเรียนให้สามารถซ้อนกันได้หน่อยครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: นำเข้าสินค้าจากจีน, Taobao, เฟอร์นิเจอร์, ของพรีเมี่ยม, ร่ม, ปากกา, power bank, แฟลชไดร์ฟ, กระบอกน้ำ

Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่