Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,032

HOME > บทความจากสมาชิก > การ Backup และ Restore ฐานข้อมูล SQL Server Database อย่างถูกวิธี (รองรับ 2005,2008,2012,2014) 
Clound SSD Virtual Server

การ Backup และ Restore ฐานข้อมูล SQL Server Database อย่างถูกวิธี (รองรับ 2005,2008,2012,2014)

การ Backup และ Restore ฐานข้อมูล SQL Server Database อย่างถูกวิธี (รองรับ 2005,2008,2012,2014) ในการ Backup และ Restore (สำรองข้อมูล) ฐานข้อมูล SQL Server Database สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ถ้าเป็น Version เดียวกันสามารถทำการ Copy ไฟล์ .mdf และ .ldf ไปทำการ Attach ได้เลย แต่แนะนำให้ใช้เฉพาะในกรณีที่ Database ของ 2 ที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน แต่วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะจะจัดการ Version ของไฟล์ Backup ไม่ได้ ซึ่งวิธีที่ถูกต้องและได้รับความนิยมคือการ Backup ผ่าน Tools ของ SQL Server Management Studio เพราะจะสามารถนำไฟล์ที่ได้ Backup ไว้ไป Restore ในเครื่องอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ข้อจำกัดอาจจะอยู่ที่ ในกรณ๊ที่ Backup แล้ว อาจจะสามารถนำไป Restore ได้เฉพาะในเวอร์ชั่นเดียวกัน และเวอร์ชั่นที่สูงกว่าเท่านั้น จะไม่สามารถที่จะ Restore ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า หรือ Restore ได้แต่ Schema Object ขางรายการมาไม่ครบ และบทความนี้จะเป็นวิธีการ Backup ข้อมูลบน SQL Server Database อย่างถูกต้อง ผ่านการ Backup และ Restore ผ่านเครื่องมือของ SQL Server Management Studio ซึ่งที่ผ่านมามันสาสามารถใช้งานได้ดี และ ไม่มีปัญหาข้อมูลผิดเพี้ยน หรือ ข้อมูลไม่ครบ รอบรับ SQL Server ในเกือบทุกเวอร์ชั่น เช่น 2005, 2008, 2012 และล่าสุด 2014 หรือในกรณีที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ต่อจากนี้ ก็ไมไ่ด้แตกต่างกันเท่าไหร่นักBackup และ Restore ฐานข้อมูล SQL Server Database


Note!! ในการ Backup และ Restore แนะนำว่า จะใช้ได้ดีในกรณีที่ Restore ในเวอร์ชั่นเดียวกัน หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า ในกรณีที่นำไป Restore ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า อาจจะไม่สามารถทำการ Restore ได้ หรือได้แต่ Schema Object บางตัวอาจจะมาไม่ครบ และในการ Backup จะต้องทำที่เครื่อง Server เท่านั้น ในกรณีที่ผ่านการ Remote ด้วย SQL Server Management Studio จากเครื่องอื่น ๆ จะไม่สามารถ Backup ข้อมูลที่ Server ได้ หรือ Backup ได้ แต่ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ที่ Server

การ Backup Database ของ SQL Server

Backup Restore SQL Server Database

เปิด Tool ของ SQL Server Management Studio และทำการเชื่อมต่อไป Database ของ SQL Server

Backup Restore SQL Server Database

รายการ Database ที่ต้องการจะ Backup

Backup Restore SQL Server Database

คลิกขวาที่ Database ->Tasks -> Backup
Backup Restore SQL Server Database

หน้าจอนี้เป็นการเลือกรายการที่จะ Backup เช่น เลือก Database, ส่วน Backup type : Full และค่าอื่น ๆ สามารถกำหนดเป็นค่า Default ได้เลย

ในเบื้องต้นหน้าจอนี้โปรแกรมจะกำหนด Path ที่เป็นค่า Default ราสามารถ Remove มันออกไปได้เลย

Backup Restore SQL Server Database

เลือก Add ใหม่

Backup Restore SQL Server Database

กำหนด Path ที่ต้องการ Backup พร้อมกำหนดชื่อไฟล์ และแนะนำให้ใส่นามสกุลเป็น .bak

Backup Restore SQL Server Database

หลังจากที่ได้ Path เรียบร้อยแล้วให้เลือก OK เพื่อเริ่มการ Backup ข้อมูล

Backup Restore SQL Server Database

Backup เรียบร้อยแล้ว

Backup Restore SQL Server Database

เมื่อไปดู Path ที่เรากำหนดไว้จะเห็นไฟล์ที่ถูกสร้าง ซึ่งให้เรา Copy ไฟล์นี้ไปใช้งาน เพื่อที่จะ Restore ในเครื่องอื่น ๆ ได้

Note!! ในกรณีที่มีการ Backup อีกครั้ง เราไม่จำเป็นจะต้องสร้างไฟล์ชื่อใหม่ แต่สามารถ Backup ทับไฟล์เดิมได้เลย

Backup Restore SQL Server Database

ซึ่งการ Backup ครั้งใหม่จะไม่ไปทับข้อมูลเดิม แต่จะถูกจัดเป็นหลาย ๆ เวอร์ชั่นตามจำนวนที่ Backup ซึ่งในกรณีที่ Restore เราสามารถเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการ Restore ได้

Backup Restore SQL Server Database

จะเห็นว่ามีการ Backup ซ้ำโดยเลือกไฟล์เดิม ขนาดไฟล์จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีการจัดเก็บรายการ Backup หลาย ๆ เวอร์ชั่นในไฟล์เดียวกัน
การ Restore Database ของ SQL Server

Backup Restore SQL Server Database

ในการ Restore ตัว Database ของ SQL Server สามารถ Restore ได้ทั้งในกรณีที่ทับ Database ที่มีอยู่แล้ว หรือในกรณีที่ยังไม่เคยมี Database ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยในกรณีที่ยังไม่เคยมี Database ให้เลือกที่

Database -> Restore Files and Filegroups

Backup Restore SQL Server Database

เลือก From device

Backup Restore SQL Server Database

คลิกที่ Add

Backup Restore SQL Server Database

เลือกไฟล์ที่ได้ทำการ Backup ไว้หรือจาก Path ที่ได้ Copy มาจากเครื่องอื่น ๆ

Backup Restore SQL Server Database

หลังจากที่ได้ Path แล้วให้คลิก OK

Backup Restore SQL Server Database

ในกรณีที่ยังไม่มี Database ให้ทำการพิมพ์ชื่อ Database ในส่วนของ To database:

และจากรายการ Restore จะเห็นว่ามีให้เลือกหลาย Version ซึ่งมันเกิดจากในกรณีที่เรา Backup ไว้หลาย ๆ เวอร์ชั่นในไฟล์เดียวกัน สามารถดูข้อแตกต่างได้จากวันที่ของการ Backup

Backup Restore SQL Server Database

Restore เรียบร้อยแล้ว

Backup Restore SQL Server Database

จากนั้นให้คลิกขวาที่ Database -> Refresh

Backup Restore SQL Server Database

รายการ Database ซึ่งประกอบด้วย Table และ Schema Object อื่น ๆ ทั้งมดที่ได้ทำการ Backup ไว้ก่อนหน้านี้

การ Restore Database ในกรณีที่มี Database อยู่แล้ว และต้องการทับข้อมูลเดิม

Backup Restore SQL Server Database

คลิกขวาที่ Database ที่ต้องการ Restore -> Tasks -> Restore -> Database

Backup Restore SQL Server Database

เลือก From device

Backup Restore SQL Server Database

คลิกที่ Add

Backup Restore SQL Server Database

เลือกไฟล์ที่ได้ทำการ Backup ไว้หรือจาก Path ที่ได้ Copy มาจากเครื่องอื่น ๆ

Backup Restore SQL Server Database

หลังจากที่ได้ Path แล้วให้คลิก OK

Backup Restore SQL Server Database

คลิกที่ Options -> Overwrite the existing database (WITH REPLACE)

Backup Restore SQL Server Database

เลือกเวอร์ชั่นของ Database ที่ต้องการ Restore

Backup Restore SQL Server Database

Restore Database เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถ Restore ได้ อาจจะต้องทำการ Restart ตัว SQL Server ด้วย เพราะอาจจะมี Client ที่ทำการ Connect อยู่ และโปรแกรมจะทำการ Lock ฐานข้อมูลไว้


.


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2015-11-09
  Download : No files
Sponsored Links
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่