Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,031

HOME > บทความจากสมาชิก > แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น 
Clound SSD Virtual Server

แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น

แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงไหลในการพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ โดยยึดเอา framework เป็นหลักในการพัฒนา ปกติ framework จะถูกออกแบบให้ทำงานแบบ MVC อยู่แล้ว ยิ่งทำให้เราง่ายต่อการพัฒนา หรือแก้ไข หรือทำงานเป็นทีมด้วยกันได้ ผมขอแนะนำ Tool Online ตัวหนึ่งชื่อว่า crudigniter ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานแบบออนไลน์ crudigniter นี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ให้กับนักพัฒนารุ่นเก่าหรือใหม่ที่กำลังสนใจ Codeigniter อยู่ เรามาเริ่มใช้งานง่ายๆกันเลยครับ

ซึ่ง crudigniter ตัวนี้จะเป็นการนำเอาฐานข้อมูลที่เราได้ออกแบบและสร้าง table ไว้แล้วนะครับ จากนั้นเราก็แค่นำเข้า(import)ฐานข้อมูล MySQL เข้าไปตัวระบบเขาก็จะทำการ Generated Code ให้เอง จากนั้นเราก็แค่กำหนดค่าต่างๆ เช่น อยากให้ หน้าฟอร์ม เป็นแบบไหน เราก็สามารถกำหนดได้ครับ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน
ให้เข้าไปที่เว็บไซต์หลักก่อนครับ http://crudigniter.com/ จากนั้นให้เรา register แล้วก็ login ปกติครับ

ci1

จะมี 5 ขั้นตอนที่ต้องทำ คือ

1.selected database SQL file

นำเข้าไฟล์ฐานข้อมูล SQL

ci2

การนำเข้าฐานข้อมูล SQL ให้คลิก ปุ่ม Upload SQL file ครับ จากนั้นให้เลือกไฟล์ SQL ของเราที่ export ออกมาจาก phpmyadmin ของเราหรือที่อื่น ขนาดไม่ควรเกิน 8 mb

ci3


2.Manage Database
ขั้นที่ 2 เป็นการจัดการแก้ไข ตาราง ดูโครงสร้างของตาราง ให้คลิกเลือกตารางที่เราต้องการที่จะจัดการ สามารถทำพร้อมกันทั้งหมดได้ครับ เช่น ถ้าเราอยากให้ฟอร์มที่หน้า view ของเรามีการตรวจสอบฟอร์มก่อนการกดบันทึก หรือใส่เงื่อนไขต่างๆ ก็ทำได้ครับ

ci4

3.Rules & Associations
การทำ Form Validation Rules ให้กดที่ ปุ่ม Add Rule แล้วก็เลือกรูปแบบ rule ต่างๆ ที่เราต้องการ ไม่ว่าจะ Textbox , TextArea , Checkbox , Password , Dropdown หรือถ้าอยากให้ระบบกำหนดให้อัตโนมัติ เราก็กดปุ่มสีฟ้า Auto Build Validation Rules ได้เลยครับ ระบบก็จะจัดการให้เองเลย

ci5

ci6

เราสามารถกำหนด FK foreign key ได้ด้วยนะครับ โดยกดที่ปุ่ม Configure Association

ci7

แล้วก็กำหนด FK ให้ table เราได้เลยครับ ที่ทำตรงก็เพราะว่า ถ้าในฟอร์มใดที่มีการทำ select option ระบบก็จะทำให้เลยครับ

พอเรากำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว เราก็กดปุ่ม Continue to Naming & Optiions
4.Naming & Options
ตรงนี้ก็เป็นการกำหนดว่าเราอยากได้อะไรบ้าง เช่น พวกการเพิ่ม ลบ แก้ไข สามารถตั้งชื่อ Model , Controller , Viewsใหม่ได้ แต่แนะนำไม่ต้องตั้งใหม่ก็ได้ครับ เอาตามที่ระบบเขาทำให้เลย เพราะ folder ต่างๆที่ระบบสร้างให้จะได้สอดคล้องกัน เราจะได้ไม่งงด้วย อย่าลืม ติ๊กเลือก Bootstarp นะครับ

ci8

เสร็จแล้วขั้นที่ 5 ก็กดรับ Code ได้เลยครับ

ci88

เราจะได้โค้ดมาทั้ง model , controller และ views จากนั้นเราก็แค่จัดการปรับแต่ง ต่างๆ ตามต้องการได้เลยครับ

*** ถ้าเรากดปุ่ม Download Complete DB CRUD เราก็จะได้ไฟล์ CI ทั้งหมดพร้อมใช้งาน

แ

ตัวอย่างโค้ด

<?
<?php
/* 
 * Generated by CRUDigniter v2.3 Beta 
 * www.crudigniter.com
 */
 
class Addres extends CI_Controller
{
  function __construct()
  {
    parent::__construct();
    $this->load->model('Addres_model');
  } 

  /*
   * Listing of address
   */
  function index()
  {
    $data['address'] = $this->Addres_model->get_all_address();

    $this->load->view('addres/index',$data);
  }

  /*
   * Adding a new addres
   */
  function add()
  {  
    $this->load->library('form_validation');

		$this->form_validation->set_rules('member_id','Member Id','required|integer');
		$this->form_validation->set_rules('HouseNumber','HouseNumber','required|max_length[20]');
		$this->form_validation->set_rules('building','Building','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('VillageNo','VillageNo','required|max_length[50]');
		$this->form_validation->set_rules('Alley','Alley','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('Road','Road','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('District','District','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('area','Area','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('province','Province','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('mobile','Mobile','required|max_length[13]');
		$this->form_validation->set_rules('fax','Fax','required|max_length[13]');
		$this->form_validation->set_rules('email','Email','required|max_length[80]|valid_email');
		$this->form_validation->set_rules('facebook','Facebook','required|max_length[100]');
		$this->form_validation->set_rules('lineid','Lineid','required|max_length[50]');
		
		if($this->form_validation->run())   
    {  
      $params = array(
				'member_id' => $this->input->post('member_id'),
				'HouseNumber' => $this->input->post('HouseNumber'),
				'building' => $this->input->post('building'),
				'VillageNo' => $this->input->post('VillageNo'),
				'Alley' => $this->input->post('Alley'),
				'Road' => $this->input->post('Road'),
				'District' => $this->input->post('District'),
				'area' => $this->input->post('area'),
				'province' => $this->input->post('province'),
				'mobile' => $this->input->post('mobile'),
				'fax' => $this->input->post('fax'),
				'email' => $this->input->post('email'),
				'facebook' => $this->input->post('facebook'),
				'lineid' => $this->input->post('lineid'),
      );
      
      $addres_id = $this->Addres_model->add_addres($params);
      redirect('addres/index');
    }
    else
    {
      $this->load->view('addres/add');
    }
  } 

  /*
   * Editing a addres
   */
  function edit($id)
  {  
    // check if the addres exists before trying to edit it
    $addres = $this->Addres_model->get_addres($id);
    
    if(isset($addres['id']))
    {
      $this->load->library('form_validation');

			$this->form_validation->set_rules('member_id','Member Id','required|integer');
			$this->form_validation->set_rules('HouseNumber','HouseNumber','required|max_length[20]');
			$this->form_validation->set_rules('building','Building','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('VillageNo','VillageNo','required|max_length[50]');
			$this->form_validation->set_rules('Alley','Alley','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('Road','Road','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('District','District','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('area','Area','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('province','Province','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('mobile','Mobile','required|max_length[13]');
			$this->form_validation->set_rules('fax','Fax','required|max_length[13]');
			$this->form_validation->set_rules('email','Email','required|max_length[80]|valid_email');
			$this->form_validation->set_rules('facebook','Facebook','required|max_length[100]');
			$this->form_validation->set_rules('lineid','Lineid','required|max_length[50]');
		
			if($this->form_validation->run())   
      {  
        $params = array(
					'member_id' => $this->input->post('member_id'),
					'HouseNumber' => $this->input->post('HouseNumber'),
					'building' => $this->input->post('building'),
					'VillageNo' => $this->input->post('VillageNo'),
					'Alley' => $this->input->post('Alley'),
					'Road' => $this->input->post('Road'),
					'District' => $this->input->post('District'),
					'area' => $this->input->post('area'),
					'province' => $this->input->post('province'),
					'mobile' => $this->input->post('mobile'),
					'fax' => $this->input->post('fax'),
					'email' => $this->input->post('email'),
					'facebook' => $this->input->post('facebook'),
					'lineid' => $this->input->post('lineid'),
        );

        $this->Addres_model->update_addres($id,$params);      
        redirect('addres/index');
      }
      else
      {  
        $data['addres'] = $this->Addres_model->get_addres($id);
  
        $this->load->view('addres/edit',$data);
      }
    }
    else
      show_error('The addres you are trying to edit does not exist.');
  } 

  /*
   * Deleting addres
   */
  function remove($id)
  {
    $addres = $this->Addres_model->get_addres($id);

    // check if the addres exists before trying to delete it
    if(isset($addres['id']))
    {
      $this->Addres_model->delete_addres($id);
      redirect('addres/index');
    }
    else
      show_error('The addres you are trying to delete does not exist.');
  }
  
}
?>


สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่แนะนำให้ศึกษาเรื่องหลักการทำงานของ MVC และ OOP ก่อนนะครับ จะได้ไม่ต้องงง


Reference : http://crudigniter.com/

   
Share
Bookmark.   

  By : leksoft
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-08-25
  Download : No files
Sponsored Links
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่