Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows PhoneClound SSD Virtual Server

Android Send Email (Intent.ACTION_SEND)

Android Send Email (Intent.ACTION_SEND) ในการเขียนโปรแกรมสำหรับส่งอีเมล์บน Android นั้นจะสามารถทำได้ง่ายดาย แต่รูปแบบการทำงานจะเป็นการ Intent ไปยัง Account ที่อยู่ภายใต้ Email Account ที่ได้ทำการ Set ไว้ในเครื่องของ Android และใช้ความสามารถของโปรแกรมที่ไว้สำหรับจัดการ Email ที่อยู่ใน Android ทำหน้าที่ส่งอีเมล์ฉบับนั้น ๆ ออกไป โดยเรามีหน้าที่แค่กำหนดรายละเอียดขั้นพื้นฐาน จากนั้นก็ Intent ตัว Form ที่เป็นหน้าจอสำหรับส่งอีเมล์ได้ในทันที

Android Send Email


รูปแบบการใช้งานจะเรียกใช้ผ่าน Intent Activity ว่า Intent.ACTION_SEND โดยเมื่อโปรแกรมไปยัง Form ที่สำหรับส่งอีเมล์ เราสามารถกำหนดค่าพื้นฐานที่เป็น Default เช่น EMAIL,SUBJECT และ TEXT ดูได้ในตัวอย่าง

      	Intent newActivity = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{"[email protected]"});		 
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Your Default Subject");
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Your Default Body");
      	newActivity.setType("plain/text");
      	startActivity(Intent.createChooser(newActivity, "Email Sending Option :"));

ในตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ความสามารถของ Email Account ที่อยู่บน Android เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเขียนโปรแกรมสำหรับส่งอีเมล์นั้นได้ง่ายขึ้น และข้อความต่าง ๆ ก็จะถูกจัดเก็บภายใต้ Account ที่อยู่ใน Android ซึ่งกรณีที่มี Email มี Account อยู่หลายตัว โปรแกรมก็จะแสดง Popup Dialog เพื่อจะเลือก Account ที่ทำหน้าที่ส่ง

แต่ในกรณีที่ต้องการเขียนโปรแกรมให้ส่งออกไปเองโดยไม่ต้องอาศัย Email Account ที่อยู่บน Android แต่จะเรียกใช้ SMTP Account ที่อยู่ภายนอกก็สามารถทำได้เช่นเดียว ไว้มีโอกาสจะได้ Review ไว้ในบทความถัด ๆ ไป หรือจะให้ง่ายก็สามารถสร้าง Application ไว้บน Web Service หรือ WWW โดยอาจจะสร้างไว้ด้วย PHP จากนั้นก็ให้ Android ส่งข้อมูลผ่าน Web Service หรือ WWW (HttpGet หรือ HttpPost) และส่งให้ PHP ที่เปิด Service ไว้อยู่นั้นทำหน้าที่ส่งอีเมล์แทน ซึ่งวิธีนี้จะทำได้ง่ายมาก

Android HttpGet and HttpPost


Example 1 ทำ Intent ไปยัง Intent.ACTION_SEND บนโปรแกรม Email แบบง่าย ๆ

โครงสร้างของไฟล์ประกอบด้วย 2 ไฟล์คือ MainActivity.java, activity_main.xml

Android Send Email

activity_main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <Button
    android:id="@+id/btnSend"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="42dp"
    android:text="Send Mail" />
   
</RelativeLayout>MainActivity.java
package com.myapp;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.content.Intent;


public class MainActivity extends Activity {

	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    
    Button btnSend = (Button) findViewById(R.id.btnSend);
    btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {

      	Intent newActivity = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{"[email protected]"});		 
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Your Default Subject");
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Your Default Body");
      	newActivity.setType("plain/text");
      	startActivity(Intent.createChooser(newActivity, "Email Sending Option :"));
      	
      }
    }); 
   
  }

	@Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }
	
}


Screenshot

Android Send Email

คลิกที่ Send Mail

Android Send Email

โปรแกรมจะ Intent ไปยัง Form ของโปรแกรม Email ที่มีอยู่บน Android
Example 2 สร้าง Form สำหรับ Input ข้อมูล แจะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยัง Email Form ที่ทำหน้าที่ส่ง

โครงสร้างของไฟล์ประกอบด้วย 2 ไฟล์คือ MainActivity.java, activity_main.xml

Android Send Email

activity_main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
 
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Email To : "/>
 
  <EditText
    android:id="@+id/txtEmailTo"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="textEmailAddress" >
  </EditText>
 
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Subject : "/>
 
  <EditText
    android:id="@+id/txtSubject"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
  </EditText>
  
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Message Body : " />
 
  <EditText
    android:id="@+id/txtMessage"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="textMultiLine"
    android:lines="3"
    android:gravity="top" />
 
  <Button
    android:id="@+id/btnSend"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Send Email" />
 
</LinearLayout>MainActivity.java
package com.myapp;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.content.Intent;


public class MainActivity extends Activity {

	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    
    final EditText tEmailTo = (EditText) findViewById(R.id.txtEmailTo);
    final EditText tSubject = (EditText) findViewById(R.id.txtSubject);
    final EditText tMessage = (EditText) findViewById(R.id.txtMessage);
    
    Button btnSend = (Button) findViewById(R.id.btnSend);
    btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {

      	Intent newActivity = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{ tEmailTo.getText().toString() });		 
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, tSubject.getText().toString());
      	newActivity.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, tMessage.getText().toString());
      	newActivity.setType("plain/text");
      	startActivity(Intent.createChooser(newActivity, "Email Sending Option :"));
      	
      }
    }); 
   
  }

	@Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }
	
}


Screenshot

Android Send Email

กรอกข้อมูลลงใน Activity ของ Form ที่ได้ออกแบบไว้จากนั้นให้คลิกที่ Send Email

Android Send Email

ข้อมูลจะถูกส่งมายัง Form บนโปรแกรม Email ที่อยู่ใน Android

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2012-07-22 08:04:36 / 2017-03-26 21:41:41
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
Android Send SMS ส่งข้อความ Message SMS เข้ามือถืออื่นง่าย ๆ ด้วย Android
Rating :

 
Android Call Phone (Intent.ACTION_CALL)
Rating :

 
Android and Notifications (NOTIFICATION_SERVICE)
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่