Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,032

HOME > Freelance > ขายโปรแกรม > ฟรีโปรแกรมทำข้อสอบ ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ ออนไลน์ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฟรีทุกอย่างฟรีโปรแกรมทำข้อสอบ ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ ออนไลน์ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฟรีทุกอย่าง


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   
 
Bookmark.
ฟรีโปรแกรมทำข้อสอบ ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ ออนไลน์ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฟรีทุกอย่าง
http://www.pyayam.com/

คุณสมบัติเบื้องต้น
- ฟรี เว็บไซต์ของตัวเอง เช่น http://pyayam.com/username.go
- ฟรี ระบบเว็บบอร์ด ในแต่ละเว็บไซต์
- สมัครสมาชิกครั้งเดียว เป็นได้ทั้งผู้ออกข้อสอบ และ ผู้ทำข้อสอบ
- มีระบบเปิด/ปิด การสอบ
- สุ่มข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ
- แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน
- อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
- เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้
- ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด
- ข้อสอบ กระดาษคำตอบ บันทึกลงในทั้ง Word,Excel หรือ พิมพ์อย่างง่ายดาย
- เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง
- บันทึกเวลาในการทำ และ IP เพื่อป้องกันการโกง
- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
สำหรับผู้ออกข้อสอบ
- ไม่จำกัดการแก้ไขหน้าประกาศข้อความ และรูปภาพ ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ของตนเอง
- ตั้งเวลาในการสอบได้
- ไม่จำกัดการแก้ไข คำอธิบายก่อนทำข้อสอบ ของวิชานั้น ๆ
- ใส่รหัสในการสอบ เพื่อป้องกันคนอื่นสอบแทน
- กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ข้อสอบในแต่ละวิชา ได้
- ใช้ WYSIWYG เพื่อ เปลี่ยนสี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปภาพ หรือ ตารางในข้อสอบได้
- ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา วิชา
- ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา ข้อสอบ
- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
- สามารถใช้ตัวเลือกได้สูงสุด 10 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ
- คำนวณคะแนนเต็มของวิชานั้นให้อัตโนมัติ
- กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำการสอบวิชานั้น ๆ ได้ใหม่
- ข้อสอบพร้อมเฉลย ของแต่ละวิชา สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
- คะแนนรวมของทุกคน สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
- แสดงคะแนนเต็ม,คะแนนสูงสุด,คะแนนต่ำสุด,คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา
- แสดงคะแนนของผู้สอบที่ได้สูงสุด และคะแนนต่ำสุด อย่างชัดเจน
- แสดง และพิมพ์ กระดาษคำตอบ พร้อมคะแนนของแต่ละคน ได้
- สามารถสอบพร้อมกันในหลาย ๆ วิชาได้

สำหรับผู้ทำข้อสอบ
- ใส่รหัสสอบ ก่อนเข้าสอบแต่ละวิชาทุกครั้ง เพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาสอบ (ผู้ออกข้อสอบเป็นคนแจ้ง รหัสสอบ ของวิชานั้น ๆ)
- มีคำอธิบายก่อนทำข้อสอบของวิชานั้น ๆ
- แสดงเวลาทำข้อสอบ และเวลาจะนับถอยหลังเมื่อเริ่มทำข้อสอบ เมื่อเวลาเป็น 00:00 นาที จะทำข้อสอบต่อไม่ได้
- ข้อสอบเป็นแบบสุ่มทั้งคำถามและคำตอบ (เพื่อป้องกันการลอกจากคนรอบข้าง)
- ประมวลผลการส่งข้อสอบในแต่ละข้อทันที
- แสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่ได้ส่งคำตอบ และแสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมด
- แสดงสีข้อสอบที่แตกต่าง ระหว่างข้อที่ได้ส่งคำตอบแล้ว กับ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ
- หาก คลิกส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก
- ตรวจข้อสอบ และแจ้งคะแนน ทันที เมื่อได้ส่งคำตอบทั้งหมด
- เก็บประวัติของกระดาษคำตอบที่ได้เคยทำไป
- สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบ เป็นที่ระลึกได้ :)
- ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ
- หากคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
- บันทึก IP และเวลา ในการสอบ (เพื่อป้องกันการโกงในการสอบ)

รับพัฒนาระบบข้อสอบใช้เฉพาะหน่วยงาน ติดต่อ http://www.siamwebcity.com
  By : pyayam.com
  Email : [email protected]
  Telephone : 0891790714
  Create/Update Date : 2010-06-23 / 0000-00-00

ไทยครีเอทเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีส่วนรับรู้และความรับผิดชอบทุกรณี กรุณาตรวจสอบและศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการสั่งซื้อบริการ หรือใช้บริการ


Sponsored Links
 
ขายโปรแกรมรัน Scorm รับทำ Scorm 1.2/2004/tincan บนระบบ e-learning
ขายโปรแกรมรัน Scorm รับทำ Scorm 1.2/2004/tincan บนระบบ e-learning
Create Date : 2024-03-29
ขายระบบ E-Commerce  php + ajax + bootstrap
ขายระบบ E-Commerce php + ajax + bootstrap
Create Date : 2022-12-16
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร
Create Date : 2022-03-08
ระบบเช่าที่จอดรถ
ระบบเช่าที่จอดรถ
Create Date : 2022-03-07
ระบบศิษย์เก่า php
ระบบศิษย์เก่า php
Create Date : 2022-03-04
ระบบรับเอกสาร php
ระบบรับเอกสาร php
Create Date : 2022-03-03
ระบบติดตามพัสดุ php mysql
ระบบติดตามพัสดุ php mysql
Create Date : 2022-03-02
ระบบจองคิวสนามฟุตบอล
ระบบจองคิวสนามฟุตบอล
Create Date : 2022-03-01
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่