Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,032

HOME > MySQL สอนเขียน Stored Procedure, View Table, Function, Trigger บน MySQL Database > ตอนที่ 1 : รู้จักและการสร้าง Stored Procedure บน MySQL (MySQL : Stored Procedure)Clound SSD Virtual Server

ตอนที่ 1 : รู้จักและการสร้าง Stored Procedure บน MySQL (MySQL : Stored Procedure)

ตอนที่ 1 : รู้จักและการสร้าง Stored Procedure บน MySQL (MySQL : Stored Procedure) เชื่อหรือไม่ว่า MySQL ที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกใช้มากที่สุด แต่กลับเป็น Database ที่คนให้ความสำคัญกับ Stored Procedure นั้นน้อยมาก แมกระทั่งการใช้งาน View ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากก็ยังถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญ อาจะเป็นสาเหตุเพราะ MySQL เพิ่งจะออก Feature นี้มาพร้อมกับเวอร์ชัน 5.x (แต่มันก็หลายปีมาแล้วน่ะ) แต่ การเขียนด้วย Stored Procedure บน MySQL ก็แทบจะไม่ได้รับความนิยมเลย ส่วนหนึ่งเพราะแหล่งความรู้ที่สอนใช้งานทั่ว ๆ ไป จะเป็นการเขียน PHP แบบเพื่ออ่านค่า Query จาก Table เมื่อได้ค่าก็ค่อยนำส่งไปให้ MySQL ทำงานสลับไป สลับมา มันก็ทำงานได้เช่นเดียวกัน และการเขียน Query แบบทั่ว ๆ ไป ก็คงจะง่ายในการนำไปใช้งานจริงมากกว่า เพราะการเขียนบน Stored procedure เมื่อนำ Stored ไปใช้งานการ Export/Import ก็ไม่ค่อยสะดวก ฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลาย ๆ เว็บ หรือแม้กระทั่ง Open Source ต่าง ๆ ก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ Stored Procedure เลย และอีกสาเหตุที่สำคัญประเด็นหนึ่งคือ MySQL เป็น Freeware ที่สามารถใช้งานได้ฟรี รวมทั้งอนาคตของ MySQL ก็ไม่ค่อยจะแน่นอน การพัฒนาฟีเจอร์และความสามารถที่เป็น Version ฟรีนั้นจึงไม่โดดเด่นหรือน่าใช้ซะเท่าไหร่ รวมทั้ง Tool หรือเครื่องมือก็ไม่ค่อยจะใช้งานได้ดีซะนะ แต่ถ้าเราได้ลองศึกษามันจริง ๆ แล้ว สำหรับผม จากที่ได้ลองเขียนเล่น ๆ ดู คิดว่ามันจะมีประโยชน์มาก ๆ กับระบบหรือ Application ที่ทำงานซับซ้อนและมีการ Query หนัก ๆMySQL Database Server


การเขียน Stored Procedure จะจำเป็นมากในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลจำนวนมาก ๆ เพราะการเขียน Query ในปกติ ที่มีการติดต่อกับข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง เราจะต้อง Select แล้วใช้โปรแกรมอ่านค่า เมื่ออ่านได้ค่าแล้วค่อยส่งไปประมวลผลที่ Database ซ้ำ ๆ ซึ่งจะเป็นการทำงานซ้ำซ้อน มีการรับส่งระหว่าง Application กับ Database เป็นสิบหรือหลายร้อยครั้ง ซึ่งผลที่ตามมาคือ Performance ของโปรแกรมจะทำงานช้ามาก ทางเลือกในการแก้ปํยหานี้ก็คือ เราใช้การทำงานซ้ำซ้อนทั้งหมดนี้ที่ Database แทน โดยเราเพียงส่งค่า Parameters ที่จำเป็นต้องใช้ จากนั้นบน Database ก็จะนำค่า Parameters ที่ส่งไปนั้น ทำงานตามคำสั่งต่าง ๆ บน Stored Procedure ที่เราเขียนขึ้น เมื่อได้ค่าที่ต้องการค่อยส่งค่า Result กลับมายังโปรแกรม วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานเร็วขึ้น และลด Traffic ระหว่าง Database กับ Application ได้สูงมาก

ข้อดีการใช้ Stored Procedure
 • Syntax การทำงานที่ซับซ้อน และพัฒนา Logic ที่เป็นมากกว่าการ Query ธรรมดา
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการ Query Database ได้อย่างดีเยี่ยม ลดภาระการทำงานของ Application
 • ลด Traffic ของ Network หรือระหว่าง Database กับ Application
 • การพัฒนาค่อนข้างจะเป็นระบบ แยกระหว่าง Application Logic กับ Database Logic ได้ชัดเจน เช่น ถ้าต้องการแก้ไข Logic ของ Database อาจจะเพียงแก้ไขที่ Stored Procedure เท่านั้น

ข้อเสียการใช้ Stored Procedure
 • การเขียน Stored จะภูกกับ Database นั้น ๆ เมื่อเปลี่ยน Database ไปใช้ตัวอื่น จะต้องเขียน Stored ใหม่ทั้งหมด
 • Syntax ของการเขียน Stored Procedure จะไม่เหมือนกัน
 • เมื่อนำไปใช้บน Production Server การ Debug ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดทำได้ยากพอสมควร
 • ฟีเจอร์ของ Stored บน MySQL ยังมีข้อจำกัดและขอบเขตการทำงาน
 • Tool หรือเครื่องมือพัฒนาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เช่น ต้องเขียนบนพวก phpMyAdmin หรือ Command Line

ในการเขียน Stored Procedure สามารถเขียนได้หลายวิธี ตามพวก Tools ต่าง ๆ แต่ในบทความนี้ผมจะใช้การเขียนบน phpMyAdmin เพราะมันมีฟีเจอร์ที่รองรับการเขียน Stored Procedure , View , Function และ Trigger ด้วย

สำหรับในบทความหัวข้อ Stored Procedure บน MySQL Database นี้ทางทีมงานของไทยครีเอทได้คิดหัวข้อมาประมาณ 15-20 หัวข้อ ซึ่งจะสรุปเฉพาะประเด็นและใจความสำคัญของการเขียน Stored ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยได้ยกตัวอย่างการสร้าง Table ประกอบขึ้นมา 2 ตารางคือ customer, country และ audit ตามโครงสร้างดังนี้

Table : customer
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `customer` (
 `CUSTOMER_ID` varchar(4) NOT NULL,
 `NAME` varchar(50) NOT NULL,
 `EMAIL` varchar(50) NOT NULL,
 `COUNTRY_CODE` varchar(2) NOT NULL,
 `BUDGET` decimal(18,2) NOT NULL,
 `USED` decimal(18,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`CUSTOMER_ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `customer`
--

INSERT INTO `customer` (`CUSTOMER_ID`, `NAME`, `EMAIL`, `COUNTRY_CODE`, `BUDGET`, `USED`) VALUES
('C001', 'Win Weerachai', '[email protected]', 'TH', 1000000.00, 600000.00),
('C002', 'John Smith', '[email protected]', 'UK', 2000000.00, 800000.00),
('C003', 'Jame Born', '[email protected]', 'US', 3000000.00, 600000.00),
('C004', 'Chalee Angel', '[email protected]', 'US', 4000000.00, 100000.00);

Stored Procedure บน MySQL

Table : country
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `country` (
 `COUNTRY_CODE` varchar(2) NOT NULL,
 `COUNTRY_NAME` varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`COUNTRY_CODE`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `country`
--

INSERT INTO `country` (`COUNTRY_CODE`, `COUNTRY_NAME`) VALUES
('TH', 'Thailand '),
('UK', 'United Kingdom'),
('US', 'United States');

Stored Procedure บน MySQL

Table : audit
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `audit` (
 `AUDIT_ID` int(4) NOT NULL,
 `CUSTOMER_ID` varchar(4) NOT NULL,
 `LOG_DATE` date NOT NULL,
 `USED` decimal(18,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`AUDIT_ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `audit`
--

INSERT INTO `audit` (`AUDIT_ID`, `CUSTOMER_ID`, `LOG_DATE`, `USED`) VALUES
(1, 'C001', '2015-08-01', 100000.00),
(2, 'C001', '2015-08-05', 200000.00),
(3, 'C001', '2015-08-10', 300000.00),
(4, 'C002', '2015-08-02', 400000.00),
(5, 'C002', '2015-08-07', 100000.00),
(6, 'C002', '2015-08-15', 300000.00),
(7, 'C003', '2015-08-20', 400000.00),
(8, 'C003', '2015-08-25', 200000.00),
(9, 'C004', '2015-07-04', 100000.00);

Stored Procedure บน MySQL

สามารถนำ SQL Statement นี้ไปรันเพื่อสร้าง Table และ Database บน Query ได้เลย

Stored Procedure บน MySQL

Table ทั้ง 3 ตาราง
ตัวอย่างการสร้าง Stored Procedure บน MySQL Database

Syntax การสร้าง MySQL Stored Procedure
CREATE PROCEDURE getCustomer()
BEGIN
  SELECT * FROM customer;
END

Syntax กรณีที่กำหนดให้ User root ได้ใช้ได้คนเดียว
CREATE DEFINER = 'root'@'localhost' PROCEDURE getCustomer()
BEGIN
  SELECT * FROM customer;
END

ในการรันชุดคำสั่งในการสร้าง Stored Procedure จะต้องกำหนดขอบเขตด้วย DELIMITER ด้วย
DELIMITER // CREATE PROCEDURE getCustomer() BEGIN SELECT * FROM customer; END // DELIMITER ;

ควรเพิ่มคำสั่ง DROP IF EXISTS ด้วย ใช้ในการณีที่มันมีอยู่แล้วจะให้ลบแล้วสร้างใหม่
DROP PROCEDURE IF EXISTS getCustomer;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE getCustomer()
BEGIN
  SELECT * FROM customer;
END //
DELIMITER ;

Stored Procedure บน MySQL

ให้รัน Query บน phpMyAdmin

การเรียกใช้งาน Stored Procedure สามารถเลือก New Query ตามด้วยคำสั่ง
CALL getCustomer();


การตรวจสอบรายการ Stored Procedure ที่มีอยู่ในระบบ

Stored Procedure บน MySQL

เลือกเมนู Routines

Stored Procedure บน MySQL

รายการ Stored Procedure ของ MySQL

การสร้าง MySQL Stored Procedure บน phpMyAdmin

Stored Procedure บน MySQL

คลิกที่ Add routine

Stored Procedure บน MySQL

เป็นตัวอย่างการสร้าง Stored Procedure บน phpMyAdmin จะเห็นว่าสะดวกกว่าเขียนเองมาก

การแก้ไข MySQL Stored Procedure บน phpMyAdmin

Stored Procedure บน MySQL

ให้คลิกที่ Edit

Stored Procedure บน MySQL

จะมีหน้าจอให้แก้ไขคำสั่งของ Stored Procedure

การเรียกใช้งาน Stored Procedure สามารถเลือก New Query ตามด้วยคำสั่ง
CALL getCustomer();

Stored Procedure บน MySQL

การ Comment หรือ Remark ใน Stored Procedure
# Comment or Remark

จะใช้เครื่องหมาย #.

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2015-10-10 21:48:33 / 2017-03-24 22:01:46
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
ตอนที่ 2 : การสร้าง Parameters บน MySQL (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 3 : การ Print และแสดงผลบน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 4 : การสร้างตัวแปร Declare Variable บน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 5 : การสร้าง Declare Temp Table - TEMPORARY (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 6 : การสร้าง Loop ข้อมูลบน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 7 : การใช้ Cursor บน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 8 : การใช้ IF....ELSE... สร้างเงื่อนไข (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 9 : การใช้พารามิเตอร์ชนิด OUT เพื่อส่งค่ากลับ (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 10 : การใช้ CASE WHEN บน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 11 : การใช้ Error Handling หรือ Try Catch ดักจับข้อผิดลาด (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 12 : การใช้ Transaction บน MySQL Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)
Rating :

 
ตอนที่ 13 : การสร้าง VIEW Table บน MySQL Database (MySQL : View Table)
Rating :

 
ตอนที่ 14 : การสร้าง Trigger บน MySQL Database (MySQL : Trigger)
Rating :

 
ตอนที่ 15 : การสร้าง Function บน MySQL Database (MySQL : Function)
Rating :

 
ตอนที่ 16 : การใช้ phpMyAdmin : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL
Rating :

 
ตอนที่ 17 : การ Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL
Rating :

 
ตอนที่ 18 : การ Debug Stored Procedure บน MySQL เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร
Rating :

 
ตอนที่ 19 : PHP เรียกใช้ Call MySQL Stored Procedure และการส่งค่า Parameters ด้วย mysqli
Rating :

 
ตอนที่ 20 : Visual Basic (VB.Net) เรียกใช้ Call MySQL Stored Procedure
Rating :

 
ตอนที่ 21 : Java เรียกใช้ Call MySQL Stored Procedure ด้วย (JDBC)
Rating :

 
ตอนที่ 22 : Visual C# (C# .Net) เรียกใช้ Call MySQL Stored Procedure
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่