Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,031

HOME > Windows Azure > Visual Studio Online & Team Developer Tools > ตอนที่ 4 : จัดการ User บน Visual Studio Online และ Work Items and Agile PlanningClound SSD Virtual Server

ตอนที่ 4 : จัดการ User บน Visual Studio Online และ Work Items and Agile Planning

ตอนที่ 4 : จัดการ User บน Visual Studio Online และ Work Items and Agile Planning ในการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ ที่มี Team Member สมาชิกหลาย ๆ เข้ามารับผิดชอบโปรเจคร่วมกัน ในการทำงานปกติทั่ว ๆ ไปแล้ว จะมีหัวหน้า Team หรือเราอาจจะเรียกว่า Project Lead จะมีการวางแผนกระบวนการทำงาน และกระจายงานในแต่ล่ะส่วนไปยังสมาชิกใน Team เพื่อแบ่งความรับผิดชอบตามความถนัดและความสามารถ ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้นี้เราสามารถใช้ Visual Studio Online เข้ามาจัดการ วางแผน ข้อมูลทั้งหมด ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการ Member เข้ามาใน Team การสร้าง Backlog Work Item เพื่อกำหนดหัวข้อย่อยของ Project ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง รวมมทั้งการสร้าง Queries เพื่อมอบหมาย Work Item ไปยัง Member ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ล่ะเหตุการณ์กำหนด Schedule ของการทำงาน หรือ เราสามารถตรวจสอบสถานะ ซึ่งจะให้ทราบงานในแตล่ะส่วน และติดตามงานตามความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมแต่ล่ะคนได้ กระบวนการทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างแอพพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกับ Member และ User เพื่อเข้าร่วม Team ใน Project

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ในหน้า Dashboard ของ Visual Studio Online ให้เข้ามาใน Project นั้น ๆ และเลือก Manage ในส่วนของ Member

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ให้เลือก Add...

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Add user

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ซึ่ง Member ที่จะเข้ามาร่วม Team นั้นสามารถใช้ Account ของ Microsoft Account โดยหลังจากที่ กรอก Email แล้วให้คลิกที่ Check name

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Save changes

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ถ้า Member ที่เพิ่มเข้ามาเคย Login ใช้งาน Visual Studio อยู่แล้ว จะแสดง Profile และ Name ของสมาชิกนั้น ๆ

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ในที่นี้จะทดสอบเพิ่ม 2 Account ซึ่งเมื่อร่วมกับ Account ของ Admin แล้ว จะเป็น 3 Account ดังรูป

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

แสดง Member ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Team ซึ่ง ณะ ตอนนี้ Member ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถที่จะ Access เข้ามาในระบบผ่านโปรแกรม Visual Studio ซึ่งข้อมูล ที่จัดการบน Visual Studio เช่น Work Item , Task , Bug หรืออื่น ๆ จะถูกแสดงผลบนโปรแกรม Visual Studio ได้ทันที
การสร้าง Backlog สิ่งที่ต้องทำใน Project ในการพัฒนาโปรเจคหนึ่ง ๆ แน่นอนว่าเราจะต้องมีการสางแผนว่าใน Project นี้เราจะต้องทำอะไรบ้าง อาจจะเริ่มตั้งแต่การ เก็บ Requirement , การเก็บ RD , การ Design Spec , Confirm Requirement และขั้นตอนการ Develop รวมถึงขั้นตอนการทำพวก Unit Test และ UAT เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราสามารถนำมาสร้างเป็น Backlog เพื่อจะ Control สถานะการทำงานภาพรวมในแน่ล่ะขั้นตอน รวมทั้งการกำหนดขอบเขต Schedule ในการทำงาน

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

หน้าจอของ Backlog ให้ทดสอบเพิ่มเป็น Work item 1

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เพิ่ม Work item 1

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

รายการที่ถูกเพิ่ม

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ทดสอบเพิ่มหลาย ๆ รายการ จากนั้นให้คลิกที่ Board

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

จากภาพนี้จะเห็นว่ารายการต่าง ๆ ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ในสถานะ New

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

โดยในแต่ล่ะขั้นตอนเราสามารถที่จะย้ายสถานะของ Work item นั้น ๆ ว่าในแต่ล่ะขั้นตอนนั้นมีสถานะอย่างไรบ้าง หลังจากที่ กำหนดสถานะเสร็จแล้วให้กลับไปยังหน้า Backlog

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

จะเห็นว่า ณ. ปัจจุบัน ยังมี Work item รายการใดบ้าง ที่เรายังจะต้องทำ และแสดงสถานะของ Work Item นั้น ๆ
การสร้าง Queries หรือ Assign งานให้กับ Member

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Queries

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Menu -> New โดยในส่วนของ Queries แแบ่งออกเป็น
  • Bug
  • Feature
  • Issue
  • Task
  • Test Case
  • User Story


ซึ่งแต่ล่ะ Type แบ่งเป็นมหวดหมู่ตามชนิดและประเภทของ Queries ในที่นี้จะเลือกเป็น Task เพื่อจะมอบหมายงานให้กับ Member ที่อยู่ใน Team

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

สร้าง Task พร้อมกับกำหนดว่า Tash นี้จะ Assign ให้กับ Member คนใดเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในที่นี้จะเป็น "Wisarut N"

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ทดสอบเพิ่มอีกหัวข้อ โดยมอบให้หรือ Assign ให้กับ "Wisarut N" เช่นเดิม

กลับมายังโปรแกรม Visual Studio ของ "Wisarut N"

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ทำการ Login ด้วย ID ของ "Wisarut N" ตามทีได้เพิ่มในส่วนของ Member

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ให้ทำการเชื่อม Source Control โดยเลือกที่เมนู FILE -> Source Control -> Advanced -> Open from server...

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Team Foundation Server ของโปรเจคหลักที่ได้สร้างขึ้น

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Project

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก Project ย่อยที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งในที่นี้เป็น ASP.Net Web Application ชื่อว่า "MyWebProject"

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

กำหนด Path ของ Project ที่จะจัดเก็บลงใน Local

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เป็นโปรเจคที่ได้ซึ่งถูกดึงมาจาก Source Control ของ Visual Studio Online ซึ่ง ณ ที่นี้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูก Tacking ในส่วน Member ของ "Wisarut N"

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

การดูรายการ Work Item ต่าง ๆ ที่ถูก Assign ให้คลิกที่ Team Explorer เลือก Work Item

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เลือก My Tasks

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

เราก็จะเห็น Task งานต่าง ๆ ที่ถูก Assign มอบหมายให้ทำงาน

User บน Visual Studio Online Work Items and Agile Planning

ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เราสามารถ Update รายการ Task ว่าได้ดำเนินการเรียบร้อย หรือสถานะอื่น ๆจากบทความนี้เราจะเห็นว่า Visual Studio Online สามารถนำมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเป็น Team ได้อย่างเป็นระบบและระเบียบ การวางแผนและการกระจายงานไปยัง Member หรือสมาชิกใน Team ซึ่งจะเป็นกระบวนการให้สมาชิกใน Team นั้นทราบถึง Task งานและความรับผิดชอบของตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานเป็นทีม ที่จะให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูคลิปเพิ่มเติม   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2014-11-17 14:25:28 / 2017-03-24 16:00:57
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
ตอนที่ 1 : Visual Studio Online คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และขั้นตอนการสมัครใช้งาน
Rating :

 
ตอนที่ 2 : สร้าง Project บน Visual Studio Online การเชื่อมต่อกับโปรแกรม Visual Studio
Rating :

 
ตอนที่ 3 : การใช้งาน Hosted Source Control (TFVC) และการ Publish บน Azure Web Site
Rating :

 
ตอนที่ 5 : Visual Studio กับการสร้าง Hosted Build Service บน Visual Studio Online
Rating :

 
ตอนที่ 6 : การใช้งาน TFS Git Integration กับ Source Control บน Visual Studio Online
Rating :

 
ตอนที่ 7 : การใช้งาน Application Insights บน Visual Studio Online การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
Rating :

 
ตอนที่ 8 : การใช้งาน Cloud Load Testing บน Visual Studio Online ทดสอบประสิทธิการทำงาน
Rating :

 
ตอนที่ 9 : การใช้งาน Debugging for Cloud Applications กับ Windows Azure Web Site
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่